من از کسی که ده هزار تکنیک را یک بار تمرین کرده نمی ترسم اما من از کسی که یک تکنیک را ده هزار بار تمرین کرده می ترسم …
این جمله بروس لی خیلی جا ها کاربرد داره مخصوصا اینجا
پس نتیجه میگیریم : یک تکنیک و روش تریدینگ را بارها و بارها تمرین کنید تا در آن به استادی برسید

Volume
Play
1x
00:00/00:00