🚀بیت کوین 64/000 دلاری🚀

🚀بیت کوین 64/000 دلاری🚀

رفقا بیت سقف ویکلی رو شکست داده. و میتونیم تا ATH که قیمت 64 الی 69 هست، صعود داشه باشیم.

مقاومت های سر راه قیمت های 52، 59 و 62 هستند.

پله های خرید
مارکت
49000
30700

Volume
Play
1x
00:00/00:00