🌸 امروز تمام روح و روانم بر خوبی ها، داشته ها و الطاف پروردگارم قرار دارد.

🔺”خدایا سپاسگزارم”🔺

Volume
Play
1x
00:00/00:00