🔹 بانک ها به چه روش هایی از بانک مرکزی پول استقراض می‌کنند؟

🔺اولین روش، عملیات بازار باز می‌باشد بدین صورت که بانک ها در ازای قرار دادن وثایق و تضامینی نزد بانک مرکزی، پول استقراض می‌کنند و بانک ها باید در یک سر رسید 7 روزه کل بدهی را به همراه سود آن به بانک مرکزی پرداخت کنند.

🔺دومین روشی که بانک ها می‌توانند از بانک مرکزی پول استقراض کنند اعتبار گیری قاعده مند است؛ در این روش تاریخ سر رسید استقراض بین یک یا دو روز می‌باشد و نرخ سود در این بازار سقف کریدور بانک مرکزی است که در حال حاضر 24 درصد می باشد، این در حالی است که نرخ بهره در عملیات بازار باز 23 درصد می‌باشد.

🔺عملیات بازار باز یکی از مهم ترین بازارها برای ایجاد تعادل در اقتصاد از طریق کنترل نرخ بهره محسوب می‌شود که متاسفانه در کشور ما هنوز به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی از آن یاد نمی‌شود.

🔺طبق آخرین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی منتهی به 14 اسفند 1402 ارزش سفارش های ارسال شده از سوی بانک ها 175.17 همت می‌باشد که نشان دهنده تنگنای شدید نقدینگی بانک ها در روزهای پایانی سال می‌باشد.

🔺از این میزان سفارش ارسال شده، بانک مرکزی فقط 82 درصد یعنی 144.96 همت را پاسخ داده است .

🔺در اعتبارگیری قاعده مند هم 7 بانک درخواست 114.46 همت اعتبار کردند که بالاترین عدد در سال 1402 می‌باشد.

Volume
Play
1x
00:00/00:00