چون باید چیزی رو که میبینی ترید کنی، نه چیزی که امیدواری ببینی ​​💻​

بازار که جای دعا و امیدواری نیست، ​❌​ بازار جای تفکر و آموزش و تمرین و مشورت و بروز بودن هست.​✅​

Volume
Play
1x
00:00/00:00