🫧جرات داشته باش
نویسنده:فردریک فانژه

🫧رام کردن ذهن سرکش
نویسنده:فیث.جی.هارپر

🫧ذهن حواس جمع
نویسنده:جولی لی

🫧کار عمیق
نویسنده:کال نیوپورت

🫧مینمالیسم دیجیتال
نویسنده:کال نیوپورت

🫧من ذهن آگاه هستم
نویسنده:کریستوف آندره

Volume
Play
1x
00:00/00:00