🫧ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی
نویسنده: مارشال بی. روزنبرگ

🫧خرد تسلط بر خشم
نویسنده: تیچ نات هان

🫧روش های کنترل خشم
نویسنده: رابرت نای

🫧درمان خشم در سی دقیقه
نویسنده: پاتریشیا اس. پاتر افرون

🫧نمی‌گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
نویسندگان : آلبرت الیس و آرتور لانگ

🫧مدیریت رفتارهای یکهویی
نويسندگان: فردریک فانژه و شارل ادوارد رانگد

Volume
Play
1x
00:00/00:00