از نظر عواطف و احساسات باید یاد بگیرید که چگونه در زمان ناراحتی راحت باشید. یعنی باید متوجه باشید و بپذیرید که آنچه احساساتتان به شما می‌گویند تا در لحظه انجام دهید، به احتمال زیاد اشتباه هستند.

Volume
Play
1x
00:00/00:00