با هم ارتباط برقرار ڪنید. در مورد مسائل صحبت ڪنید؛ چه خوب، چه بد. صادق باشید، متعهد باشید، یڪدیگر را حمایت ڪنید، براے هم وقت بگذارید. گذشته را رها ڪنید؛ معشوقه هاے پیشین را رها ڪنید.
بدانید ڪه مشاجره و بحث امرے عادے در ارتباطات است. بدانید ڪه قرار نیست ڪه‌ همیشه خوشحال باشید. نقایص یڪدیگر را موهبت بدانید. قدردان یڪدیگر باشید.
تبدیل به بهترین دوست هم شوید و در آخر مهم تر از همه اینڪه، یڪدیگر را بدون قید و شرط دوست بدارید! و شفاف سازے ڪنید هدف از رابطه را بدانید تا سردرگم نباشید.

Volume
Play
1x
00:00/00:00