1⃣ حداقل یک اتفاق خوب را در هر روز پیدا کنید.

2⃣ به اتفاق یا اتفاق‌های خوشایند روزانه‌ی خود فکر کنید و یا با فردی دیگر پیرامون آن(ها) صحبت کنید.

3⃣ روز خود را با قلبی قدردان و شکرگزار آغاز نمایید.

4⃣ فهرستی از توانایی‌های خود را آماده و چگونگی استفاده از آن‌ها را بررسی کنید.

5⃣ هدف دست‌یافتنی خود را مشخص و فرایند رسیدن به آن را یادداشت نمایید.

6⃣ عوامل استرس‌زا را شناسایی کنید و به‌دنبال راه‌های کنترل آن‌ها باشید.

7⃣ لبخند بزنید و با اطرافیان خود مهربان باشید.

8⃣ در لحظه زندگی کنید و به‌جای افسوس بر گذشته و نگرانی از آینده، بر حال تمرکز کنید .

Volume
Play
1x
00:00/00:00