در هفته گذشته بوستیک یکی از اعضای فدرال رزرو اشاره داشته که فدرال رزرو تا اواسط سال 2024 برای کاهش نرخ بهره برنامه ای ندارد. و در اواخر سال 2024 می‌توانیم شاهد کاهش نرخ بهره باشیم.

و این موضوع در کنار هاوینگ بیت کوین در سال 2024 میتونه رشد خیلی خوبی به بازار کریپتو بده.

Volume
Play
1x
00:00/00:00