ببین اگر میخوای یه ​💪 تریدر موفق ​💪 باشی

باید ​🫠 آرامش ​🫠​ داشته باشی

تا بتوانی به هدفی که میخوای برسی.

برای آرامش داشتن باید هدف مشخص داشته باشی نه هزارتا پرونده باز.

پس موفقیت در تریدینگ از روانشناسی تریدر میاد

برای تقویت این مهارت میتونی از دپارتمان روانشناسی آکادمی بیتریوم بهره مند بشی.

Volume
Play
1x
00:00/00:00