💎زندگی فهم نفهمیدن‌هاست
آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت ، با ماست
در نبندیم به نور در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من ‌، وزن رضایتمندی‌ست

Volume
Play
1x
00:00/00:00