🚀شکست مقاومت 38400 میتونه رشد رو تا قیمت 42/000 ایجاد کنه

Volume
Play
1x
00:00/00:00