به جاے قهر و حرف نزدن درمورد ناراحتے ها ، انتظاراتشان را به هم میگویند

ڪنار هم رشد می‌ڪنند و مانع رشد هم نمی‌شوند از هم انتظار بهترین بودن ندارند ، بلڪه نقص ها و تفاوت هاے همدیگر را پذیرفتند.

قبل از اینڪه بخواهند به رابطه متعهد باشند به خودشان و ادعایے ڪه درمورد احساساتشان داشتند وفادارند.

اگر بحث و مشڪلے پیش بیاید دنبال حل ان هستند نه پیدا ڪردن مقصر

درمورد نگرانے ها و اضطراب هایے ڪه دارند باهم راحت صحبت می‌ڪنند و به هم تسلے میدهند…
👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩💑👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩👨‍❤️‍💋‍👨👨‍👩‍👦👨‍👩‍👧👩‍👩‍👦‍👦👩‍👩‍👧‍👦

Volume
Play
1x
00:00/00:00