بچه ها امروز ساعت 16:45 آمار ADP Non-Farm Employment Change یا شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی رو در پیش داریم که رابطه مستقیم با دلار داره در صورت اینکه بیشتر از پیشبینی باشه به نفع دلار خواهد بود.

ساعت 17:00 آمار آمار مدعیان بیکاری یا Unemployment Claims رو داریم که با دلار رابطه عکس داره در صورتی که کمتر از پیشبینی باشه به نفع دلار خواهد بود.

Volume
Play
1x
00:00/00:00