در نشست دیروز و صحبت های اعضای فدرال رزرو اشاره شده که هنوز تورم کنترل نشده و میتونیم مرحله بعد افزایش نرخ بهره رو داشته باشیم. و در صورتی که تورم کنترل بشه باز هم برای کاهش نرخ بهره با سرعت کمی حرکت میکنیم.

Volume
Play
1x
00:00/00:00