-هشت ساعت در روز بخوابید
-روزانه حداقل ۲لیتر آب بنوشید
-روزانه آفتاب بگیرید
-مصرف قند رو قطع کنید
-روزی۳۰دقیقه مطالعه کنید
-۳روز در هفته ورزش کنید
-روزانه میوه و سبزیجات مصرف کنید(مخصوصا سبزیجات)
-روزانه ۱۰دقیقه مدیتیشن کنید.

Volume
Play
1x
00:00/00:00