از این مسیر :

1- باخت ​💪​

2- ضرر ​💪​

3- باخت ​💪​

4- ضرر ​💪​

5- روانشناسی تریدر ​😍​

6- سود ​✅​💲​​💪​😍

Volume
Play
1x
00:00/00:00