ساعت 15:45 گزارش تغییرات اشتغال آمریکا رو در پیش داریم که رابطه ی مستقیم با شاخص دلار داره در صورتی که بیشتر از پیشبینی باشه باعث صعود دلار و نزول بیت کوین و آلت کوین ها خواهد شد.
ساعت 17:30 شاخص مدیران خرید روداریم این هم رابطه مستقیم با شاخص دلار داره در صورتی که بیشتر از پیشبینی باشه باعث صعود دلار و نزول بیت کوین و آلت کوین ها خواهد شد.
ساعت 21:30 تعیین نرخ بره آمریکا رو داریم که باز هم رابطه مستقیم با شاخص دلار داره در صورتی که بیشتر از پیش بینی باشه باعث صعود دلار و نزول بیت کوین و آلت کوین ها خواهد شد.

Volume
Play
1x
00:00/00:00