بله که داره : 2 راه وجود داره ​⬇️​⬇️​⬇️​

​1️⃣​ پایبند به استراتژی خودت نباشی

​​2️⃣​ مدیریت سرمایه نداشته باشی

Volume
Play
1x
00:00/00:00