قیمت لحظه ای انواع ارز دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را دنبال کنید تا از بازار عقب نمانید.
# ارز دیجیتال قیمت ارزش بازار روزانه هفتگی نمودار روزانه
1 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitcoin $67,177.212706304
3,997,044,156
تومان
1,018,543,729,556
تومان
1.0109% -14.6519% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
2 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEthereum $3,137.1840585102
186,662,451
تومان
337,858,872,909
تومان
3.2926% -23.6662% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
3 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTether $1.0003110142706
59,519
تومان
103,090,772,933
تومان
0.0126% -0.0231% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
4 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSolana $174.83230131657
10,402,522
تومان
63,853,844,409
تومان
3.4129% -16.516% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
5 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالXRP $0.52494014014514
31,234
تومان
55,707,098,526
تومان
0.522% -0.2099% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
6 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBNB $580.69511007806
34,551,359
تومان
53,185,670,736
تومان
0.2603% -10.7115% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
7 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCardano $0.48542537504583
28,883
تومان
28,421,877,810
تومان
-0.5049% -13.6227% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
8 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUSD Coin $1.0001013624395
59,506
تومان
28,085,274,611
تومان
0.0099% 0.0305% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
9 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLido Staked ETH $3,133.7707754412
186,459,361
تومان
27,479,600,544
تومان
3.2391% -22.3993% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
10 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالChainlink $16.196285350796
963,679
تومان
19,987,772,105
تومان
-1.1069% -8.9604% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
11 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAvalanche $37.288025939907
2,218,638
تومان
17,587,424,616
تومان
1.058% -21.4477% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
12 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDogecoin $0.15577270457383
9,268
تومان
12,033,998,118
تومان
1.7956% -10.8042% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
13 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTRON $0.1236066157883
7,355
تومان
11,917,137,869
تومان
-0.8449% -6.5762% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
14 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPolkadot $7.2006977454479
428,442
تومان
10,924,259,307
تومان
-0.6041% -20.5568% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
15 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPolygon $0.71902004577826
42,782
تومان
9,425,549,717
تومان
1.4202% -18.0985% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
16 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWrapped Bitcoin $67,100.314921902
3,992,468,738
تومان
8,140,635,478
تومان
0.9151% -14.7862% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
17 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUniswap $7.6696800647953
456,346
تومان
7,656,152,748
تومان
3.7749% -20.7571% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
18 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالInternet Computer $13.308752831939
791,871
تومان
7,010,747,724
تومان
3.7233% -14.7794% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
19 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStellar $0.10933811112577
6,506
تومان
5,772,719,906
تومان
1.2506% -8.3901% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
20 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالShiba Inu $2.5061104020706E-5
1
تومان
5,761,067,796
تومان
0.6071% -16.6565% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
21 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitcoin Cash $487.75185881404
29,021,236
تومان
5,285,347,826
تومان
3.902% -15.9476% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
22 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLitecoin $84.435373336418
5,023,905
تومان
5,231,917,573
تومان
1.4352% -16.0965% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
23 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHedera $0.1147184230491
6,826
تومان
4,422,345,684
تومان
-3.6722% -10.0089% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
24 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCosmos $8.6738119608288
516,092
تومان
4,028,186,673
تومان
0.2853% -0.856% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
25 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNEAR Protocol $8.0079988307237
476,476
تومان
4,011,272,256
تومان
-2.8021% -21.7317% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
26 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUNUS SED LEO $5.9017
351,151
تومان
3,848,899,951
تومان
0.7236% -7.7517% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
27 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالInjective $25.071213251521
1,491,737
تومان
3,845,968,921
تومان
1.6102% -20.9705% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
28 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVeChain $0.035869696963257
2,134
تومان
3,818,582,052
تومان
-0.8584% -14.3153% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
29 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEthereum Classic $28.982779524326
1,724,475
تومان
3,812,509,537
تومان
2.4734% -23.1825% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
30 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDai $1.0004450876089
59,526
تومان
3,679,959,904
تومان
-0.0043% 0.0428% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
31 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStacks $2.1152849841206
125,859
تومان
3,621,965,791
تومان
2.2739% -16.4788% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
32 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFilecoin $5.9586879490506
354,542
تومان
3,144,207,948
تومان
1.3872% -17.3238% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
33 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLido DAO $1.7911084616302
106,571
تومان
3,131,652,890
تومان
-0.3605% -17.6857% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
34 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRender Token $10.093996265745
600,593
تومان
2,994,664,100
تومان
0.1688% -19.949% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
35 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCronos $0.12586489469007
7,489
تومان
2,732,813,636
تومان
1.463% -16.2054% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
36 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTHORChain $6.817122364812
405,619
تومان
2,641,331,639
تومان
-2.3213% -19.2361% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
37 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالThe Graph $0.31421061233627
18,696
تومان
2,307,889,166
تومان
0.5113% -14.2438% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
38 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMonero $136.38303650271
8,114,791
تومان
2,222,257,621
تومان
1.1885% -12.9014% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
39 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAxie Infinity $7.4847958162081
445,345
تومان
2,208,503,404
تومان
2.4802% -18.0038% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
40 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMaker $2,862.9150108325
170,343,443
تومان
2,058,640,254
تومان
5.5579% -16.9925% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
41 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLUKSO $11.495961332931
684,010
تومان
2,000,228,497
تومان
-0.0345% -18.8224% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
42 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAlgorand $0.1860261577228
11,069
تومان
1,950,056,165
تومان
3.7366% -3.8018% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
43 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالQuant $100.89609687829
6,003,318
تومان
1,614,825,218
تومان
5.2309% -4.9139% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
44 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالXDC Network $0.036573
2,176
تومان
1,594,175,249
تومان
0.5969% -1.6648% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
45 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالElrond $40.796336328318
2,427,382
تومان
1,559,582,096
تومان
0.719% -11.2685% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
46 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHelium $4.8286357524151
287,304
تومان
1,538,024,372
تومان
2.1106% -11.3678% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
47 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitcoin SV $66.488714311091
3,956,079
تومان
1,519,619,866
تومان
3.0386% -11.6706% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
48 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالThe Sandbox $0.44827471667028
26,672
تومان
1,515,364,963
تومان
0.9738% -14.7595% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
49 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKuCoin Token $9.9369356812342
591,248
تومان
1,514,977,296
تومان
1.3923% -8.9221% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
50 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAave $89.721418259542
5,338,424
تومان
1,505,781,791
تومان
2.639% -20.0524% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
51 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFlow $0.89726368765611
53,387
تومان
1,423,474,941
تومان
1.4635% -22.4999% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
52 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTrust Wallet Token $1.1067081553016
65,849
تومان
1,363,488,443
تومان
1.8763% -8.4123% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
53 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKlaytn $0.18070129884631
10,752
تومان
1,335,750,172
تومان
2.2699% -15.764% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
54 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFantom $0.86653878461859
51,559
تومان
1,310,559,889
تومان
7.8235% -18.3441% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
55 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالcVault.finance $1.8827681299407
112,025
تومان
1,293,111,381
تومان
1.6754% -3.412% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
56 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNeo $15.765744212226
938,062
تومان
1,291,180,714
تومان
1.0312% -17.7095% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
57 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالConflux $0.22652888004898
13,478
تومان
1,264,752,222
تومان
2.7075% -20.6798% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
58 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOasis Network $0.09391
5,588
تومان
1,255,900,000
تومان
3.3682% -14.2965% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
59 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSynthetix $2.6976247660765
160,509
تومان
1,221,861,658
تومان
0.7385% -17.7606% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
60 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMX TOKEN $4.7276107697892
281,293
تومان
1,201,461,220
تومان
3.3611% -8.5847% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
61 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTheta Network $2.2286938851235
132,607
تومان
1,174,797,176
تومان
-0.2696% -13.4566% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
62 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSuperFarm $1.0860752274048
64,621
تومان
1,134,266,226
تومان
6.3492% -14.0755% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
63 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitTorrent-New $1.2194635813608E-6
0
تومان
1,111,080,039
تومان
1.5895% -13.4228% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
64 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCurve DAO Token $0.43480411944106
25,871
تومان
1,104,039,398
تومان
1.504% -19.9084% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
65 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDecentraland $0.4350479251636
25,885
تومان
1,099,736,870
تومان
-0.08% -11.7915% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
66 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNexo $1.3234532386395
78,745
تومان
1,096,975,234
تومان
0.7795% -8.3919% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
67 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPancakeSwap $2.6984054209794
160,555
تومان
1,088,339,497
تومان
1.7806% -5.9162% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
68 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTezos $0.94403835905741
56,170
تومان
1,068,380,600
تومان
0.5323% -12.882% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
69 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالChia $30.787825044065
1,831,876
تومان
1,042,543,509
تومان
-0.1797% -9.4098% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
70 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالChiliz $0.12164002869798
7,238
تومان
1,009,511,105
تومان
1.7792% 16.9637% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
71 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWOO Network $0.30193394700316
17,965
تومان
955,841,169
تومان
3.2014% -17.7189% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
72 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEOS $0.82184216312913
48,900
تومان
923,477,100
تومان
0.56% -25.2513% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
73 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFetch.ai $2.3332534595927
138,829
تومان
922,965,699
تومان
2.5% -14.7263% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
74 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOcean Protocol $0.97326856454844
57,909
تومان
917,839,940
تومان
2.6252% -18.2129% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
75 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGnosis $304.43576540786
18,113,928
تومان
883,090,182
تومان
10.5633% -26.345% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
76 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFrax Share $4.3643896920347
259,681
تومان
865,380,930
تومان
2.0003% -18.3503% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
77 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTerra $0.59969834442444
35,682
تومان
835,009,095
تومان
2.2458% -38.516% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
78 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGala $0.046810247862931
2,785
تومان
831,196,783
تومان
4.9506% -18.585% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
79 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIOST $0.0091768519581315
546
تومان
825,472,121
تومان
0.7898% -11.4909% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
80 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKava $0.6800230640367
40,461
تومان
818,944,889
تومان
2.3165% -15.9065% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
81 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAkash Network $5.9109793987656
351,703
تومان
809,483,115
تومان
2.0932% -5.7357% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
82 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالArweave $47.438055128272
2,822,564
تومان
785,768,159
تومان
-1.9951% -14.8317% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
83 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSiacoin $0.007342490300824
437
تومان
756,849,280
تومان
1.8925% -17.1754% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
84 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCelo $0.85926206065495
51,126
تومان
753,331,379
تومان
1.5234% -16.6657% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
85 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHuobi BTC $19,041.010898479
1,132,940,148
تومان
742,018,617
تومان
-4.3383% -14.492% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
86 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVerasity $0.0052905760916018
315
تومان
731,749,413
تومان
1.3318% -11.5399% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
87 قیمت لحظه ای ارز دیجیتال1inch Network $0.39976480085006
23,786
تومان
678,031,441
تومان
3.122% -11.7019% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
88 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFrax $0.97700376763808
58,132
تومان
651,283,411
تومان
-0.3547% 0.2159% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
89 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGas $5.1871919486462
308,638
تومان
647,474,029
تومان
0.848% -7.3344% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
90 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIoTeX $0.051415239058293
3,059
تومان
644,925,658
تومان
2.9577% -13.8215% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
91 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGateToken $7.9867417492543
475,211
تومان
633,725,892
تومان
1.138% -6.9842% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
92 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالaelf $0.52767624250729
31,397
تومان
625,883,809
تومان
0.7156% -18.2958% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
93 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRocket Pool $19.753666794961
1,175,343
تومان
625,752,452
تومان
2.2023% -25.9593% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
94 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFTX Token $1.6559113634228
98,527
تومان
605,679,568
تومان
1.0538% -16.1008% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
95 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEnjin Coin $0.32201499986232
19,160
تومان
590,552,411
تومان
3.5666% -14.2626% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
96 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCompound $57.034541881115
3,393,555
تومان
590,332,766
تومان
1.496% -5.7071% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
97 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGalxe $3.5367248693243
210,435
تومان
582,371,647
تومان
2.5218% -18.9417% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
98 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLivepeer $19.054834199373
1,133,763
تومان
532,936,738
تومان
0.9399% -19.6303% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
99 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAPI3 $2.566463128686
152,705
تومان
531,062,085
تومان
-0.7227% -18.4211% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
100 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTether Gold $2,414.8508216806
143,683,624
تومان
496,866,133
تومان
1.1701% -3.3471% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
101 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUMA $3.7268834880173
221,750
تومان
491,492,884
تومان
2.4669% -14.4506% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
102 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSKALE Network $0.075400522828542
4,486
تومان
481,397,874
تومان
3.4276% -24.9198% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
103 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitcoin Gold $35.847516991195
2,132,927
تومان
473,394,002
تومان
-0.1459% -18.7711% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
104 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNervos Network $0.016619837557684
989
تومان
466,360,640
تومان
7.7978% 1.1584% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
105 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCasper $0.02840460746773
1,690
تومان
460,171,938
تومان
-1.5094% -7.7368% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
106 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKusama $29.628435595822
1,762,892
تومان
433,525,752
تومان
0.1061% -26.8324% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
107 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالZilliqa $0.023844204853414
1,419
تومان
432,979,354
تومان
0.949% -15.6119% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
108 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالECOMI $0.00060639370019034
36
تومان
418,726,229
تومان
-0.7963% -4.381% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
109 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPAX Gold $2,390.6175679415
142,241,745
تومان
406,245,873
تومان
0.8559% -3.5781% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
110 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSafeMoon $7.2245338874223E-7
0
تومان
406,064,169
تومان
118.6799% 35.6499% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
111 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOriginTrail $0.86603801563913
51,529
تومان
400,700,000
تومان
0.6155% -13.5319% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
112 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBasic Attention Token $0.24638403902832
14,660
تومان
392,886,722
تومان
1.7902% -16.1912% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
113 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMask Network $3.4026880468746
202,460
تومان
389,077,778
تومان
0.7461% -20.6103% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
114 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHolo $0.0022934866744056
136
تومان
387,093,923
تومان
1.7393% -7.6235% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
115 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPlayDapp $0.12257191549391
7,293
تومان
377,523,069
تومان
0.0177% -19.7484% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
116 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالZcash $23.634882958782
1,406,276
تومان
376,779,452
تومان
0.7152% -16.3262% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
117 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBloktopia $0.0014633661454883
87
تومان
375,510,611
تومان
-1.0649% -13.6658% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
118 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAmp $0.0071300120422503
424
تومان
373,923,493
تومان
0.9893% -20.3354% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
119 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOrbs $0.034933912136761
2,079
تومان
369,896,911
تومان
2.7225% -15.0827% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
120 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVenus $9.4926991306224
564,816
تومان
363,522,071
تومان
0.0148% -9.7374% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
121 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLoopring $0.26139529136678
15,553
تومان
354,997,644
تومان
2.1866% -16.6247% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
122 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVeThor Token $0.0030533190494154
182
تومان
351,409,979
تومان
-0.726% -11.5807% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
123 قیمت لحظه ای ارز دیجیتال0x $0.60398262566871
35,937
تومان
350,868,713
تومان
20.1578% -17.2198% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
124 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDash $29.796839096815
1,772,912
تومان
349,092,004
تومان
0.681% -17.5226% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
125 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالQtum $3.6998060584615
220,138
تومان
347,775,606
تومان
-0.25% -14.9536% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
126 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPowerledger $0.31909969705171
18,986
تومان
345,068,510
تومان
0.0886% -24.5436% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
127 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNumeraire $27.839871775387
1,656,472
تومان
341,335,558
تومان
2.8945% -17.7687% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
128 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNEM $0.039042483897915
2,323
تومان
340,632,501
تومان
2.4932% -15.1749% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
129 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBonfida $0.28787652044552
17,129
تومان
333,918,806
تومان
1.7911% -11.7062% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
130 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالJUST $0.032515313293955
1,935
تومان
333,555,231
تومان
0.1987% -14.2544% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
131 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUquid Coin $7.0625073988782
420,219
تومان
327,508,320
تومان
1.524% -13.5939% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
132 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTellor $108.08797320575
6,431,234
تومان
324,342,956
تومان
0.8185% -12.6043% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
133 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSushiSwap $1.1118894358572
66,157
تومان
317,888,316
تومان
0.0695% -19.7722% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
134 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAragon $7.9422726714644
472,565
تومان
307,528,420
تومان
3.1911% -15.8668% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
135 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStorj $0.55135921614268
32,806
تومان
305,365,412
تومان
1.9052% -18.121% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
136 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالiExec RLC $3.2335968068565
192,399
تومان
302,688,653
تومان
-1.3059% -13.3998% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
137 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKadena $0.83086380608412
49,436
تومان
302,289,227
تومان
1.6022% -12.9597% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
138 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMAP Protocol $0.019105978655071
1,137
تومان
299,300,113
تومان
4.442% -13.6878% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
139 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBand Protocol $1.5109919460487
89,904
تومان
299,238,938
تومان
0.7825% -17.142% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
140 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCartesi $0.20258029877852
12,054
تومان
298,259,075
تومان
2.5194% -10.6319% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
141 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAudius $0.15950696347815
9,491
تومان
292,384,320
تومان
2.3069% -21.0643% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
142 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTheta Fuel $0.10917430551789
6,496
تومان
291,169,944
تومان
2.5692% -15.8825% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
143 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRavencoin $0.029848339477017
1,776
تومان
291,068,174
تومان
0.704% -29.7935% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
144 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNXM $43.604012908686
2,594,439
تومان
287,527,819
تومان
-7.1446% -23.5524% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
145 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالReserve Rights $0.0084456901381326
503
تومان
286,864,084
تومان
15.3566% -16.4366% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
146 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالyearn.finance $7,047.8383906896
419,346,384
تومان
284,120,291
تومان
2.5553% -17.9887% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
147 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStatus $0.037289571304199
2,219
تومان
284,049,968
تومان
1.8664% -23.8331% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
148 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDecred $21.244446896479
1,264,045
تومان
282,350,551
تومان
3.6097% -16.7525% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
149 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAnkr $0.045398298487668
2,701
تومان
281,003,837
تومان
1.4221% -20.2434% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
150 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالChromia $0.35309499529942
21,009
تومان
276,819,745
تومان
1.9751% -18.6783% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
151 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNuCypher $0.070336876170096
4,185
تومان
273,286,201
تومان
-41.3754% -13.7494% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
152 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFlux $0.89356772750934
53,167
تومان
265,574,922
تومان
-2.2629% -26.0552% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
153 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWaves $2.5459316047374
151,483
تومان
264,172,025
تومان
3.4138% -18.8245% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
154 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOntology $0.31882857667116
18,970
تومان
257,098,667
تومان
-0.3938% -15.2912% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
155 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBalancer $3.5802405106189
213,024
تومان
254,551,295
تومان
1.3643% -23.215% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
156 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHarmony $0.020454190137639
1,217
تومان
249,569,227
تومان
1.126% -17.3314% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
157 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWAX $0.064857677298311
3,859
تومان
246,565,216
تومان
1.2995% -16.1408% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
158 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالICON $0.23078890919875
13,732
تومان
241,955,101
تومان
1.6892% -18.0925% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
159 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLCX $0.30508583205166
18,153
تومان
241,916,818
تومان
0.4362% -4.0318% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
160 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWazirX $0.21538128346786
12,815
تومان
238,315,450
تومان
-1.44% -17.3347% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
161 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMARBLEX $0.78608888550949
46,772
تومان
229,835,016
تومان
1.0059% -20.6847% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
162 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBluzelle $0.36370581791639
21,640
تومان
227,210,589
تومان
1.1806% -11.735% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
163 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالACryptoS $0.0021747004175007
129
تومان
226,668,783
تومان
3.4179% -5.9191% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
164 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCeler Network $0.027490678423892
1,636
تومان
226,558,696
تومان
2.4076% -20.2464% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
165 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEOSDT $0.9685819534713
57,631
تومان
224,840,475
تومان
241.4261% 0.8456% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
166 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPax Dollar $1.0012112929629
59,572
تومان
215,325,014
تومان
0.0425% 0.2056% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
167 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRSK Infrastructure Framework $0.16462857987348
9,795
تومان
212,739,031
تومان
2.3611% -17.9364% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
168 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMANTRA $0.75069507527094
44,666
تومان
211,403,721
تومان
1.6873% -14.2148% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
169 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSXP $0.3408560545463
20,281
تومان
209,716,458
تومان
1.5817% -17.2788% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
170 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCOTI $0.13667674049724
8,132
تومان
209,407,527
تومان
13.9942% -9.8635% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
171 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRadicle $1.7182043510105
102,233
تومان
206,236,309
تومان
-0.6195% -21.5924% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
172 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالArcblock $4.2058
250,245
تومان
205,902,000
تومان
3.4866% -4.0444% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
173 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالProm $10.367240963571
616,851
تومان
200,275,910
تومان
2.8227% -18.4455% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
174 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLisk $1.9661542866641
116,986
تومان
195,805,163
تومان
-1.9167% -15.2272% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
175 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDODO $0.18367351960004
10,929
تومان
189,854,219
تومان
2.3704% -10.554% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
176 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالARCHcoin $0.11400322961619
6,783
تومان
186,492,249
تومان
3.1484% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
177 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPerpetual Protocol $1.0538012330916
62,701
تومان
183,737,842
تومان
1.3177% -21.5161% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
178 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMarlin $0.020236624125576
1,204
تومان
182,568,008
تومان
0.566% -13.0277% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
179 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEnergy Web Token $3.402
202,419
تومان
182,055,323
تومان
2.1315% -14.6145% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
180 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOrion Protocol $1.4028122094023
83,467
تومان
181,887,964
تومان
2.4277% -14.7801% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
181 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSun (New) $0.013153275306491
783
تومان
179,022,521
تومان
0.6464% -12.9199% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
182 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالArk $0.8310639747306
49,448
تومان
168,335,184
تومان
-0.4267% -27.256% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
183 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOrigin Protocol $0.13664264248949
8,130
تومان
168,090,207
تومان
0.1594% -19.8593% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
184 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStratis $0.080618082602555
4,797
تومان
162,059,012
تومان
0.2238% -16.5099% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
185 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHorizen $8.5723333597526
510,054
تومان
161,658,457
تومان
0.2365% -19.8692% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
186 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSyntropy $0.19027378367729
11,321
تومان
158,106,162
تومان
12.2532% -12.3312% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
187 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالConstellation $0.043285540106572
2,575
تومان
157,509,221
تومان
3.4247% -11.7427% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
188 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDusk Network $0.35646454075854
21,210
تومان
150,665,278
تومان
11.0979% -18.3492% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
189 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDigiByte $0.012022632324731
715
تومان
147,174,226
تومان
1.1776% -16.0461% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
190 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHuobi Token $0.43154172259487
25,677
تومان
146,605,474
تومان
11.2801% -6.3171% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
191 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTelos $0.30659183210833
18,242
تومان
145,050,441
تومان
0.8923% -8.0409% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
192 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPolymath $0.084983504486662
5,057
تومان
144,756,758
تومان
-8.8817% -32.0227% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
193 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCelsius $0.62267031160997
37,049
تومان
144,282,378
تومان
-1.487% -5.0168% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
194 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSwissBorg $0.14
8,330
تومان
140,000,000
تومان
7.6923% -15.1227% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
195 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAleph.im $0.3596
21,396
تومان
140,000,000
تومان
6.1393% -8.9708% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
196 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTelcoin $0.004023243736283
239
تومان
139,229,423
تومان
-4.0327% -12.3836% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
197 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKeep Network $0.18239
10,852
تومان
139,008,976
تومان
3.2669% -16.7658% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
198 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitMart Token $0.33882622726016
20,160
تومان
138,870,580
تومان
-0.8137% -2.451% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
199 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHive $0.31480157798782
18,731
تومان
137,757,274
تومان
0.4604% -13.7302% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
200 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMovieBloc $0.0044812206723213
267
تومان
137,386,784
تومان
0.6284% -14.4041% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
201 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالARPA Chain $0.072435584208787
4,310
تومان
133,941,727
تومان
1.4739% -15.3167% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
202 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCortex $0.33894836271744
20,167
تومان
133,602,610
تومان
3.0454% -13.7452% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
203 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSTASIS EURO $1.0859576433124
64,614
تومان
133,490,208
تومان
0.1334% -1.3096% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
204 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVelo $0.021699023085018
1,291
تومان
132,131,595
تومان
1.416% -32.3256% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
205 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDent $0.0013554571715449
81
تومان
129,804,566
تومان
2.6681% -15.4359% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
206 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPhala Network $0.18425902323333
10,963
تومان
127,138,945
تومان
1.0836% -8.5514% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
207 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLoom Network $0.09340825201188
5,558
تومان
125,658,668
تومان
-4.0433% -56.5877% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
208 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAlpha Venture DAO $0.11311982173981
6,731
تومان
124,382,157
تومان
1.1111% -18.998% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
209 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالToncoin $6.491150454414
386,223
تومان
119,933,994
تومان
-2.8362% -12.8674% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
210 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOrchid $0.1003256553674
5,969
تومان
118,206,494
تومان
3.2958% -13.4161% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
211 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBakeryToken $0.27963122234628
16,638
تومان
116,372,470
تومان
1.6273% -21.0619% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
212 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVirtua $0.19189977629056
11,418
تومان
115,601,904
تومان
-0.8035% -19.9637% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
213 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCompound USD Coin $0.023600710874249
1,404
تومان
114,679,718
تومان
0.1425% 0.0437% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
214 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAmpleforth $1.2774197642523
76,006
تومان
113,241,579
تومان
2.4427% -24.9837% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
215 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWINkLink $0.00012036754517636
7
تومان
113,155,436
تومان
0.8876% -12.726% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
216 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPlatonCoin $0.99106353929332
58,968
تومان
113,079,747
تومان
-0.0057% -0.0213% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
217 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالErgo $1.3327836955249
79,301
تومان
112,627,844
تومان
2.3703% -28.5152% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
218 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSyscoin $0.19215868625915
11,433
تومان
108,655,126
تومان
-3.5942% -14.4414% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
219 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAXEL $0.087336256152767
5,197
تومان
108,631,204
تومان
17.2527% -12.2584% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
220 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFC Barcelona Fan Token $2.5047838804609
149,035
تومان
107,560,332
تومان
0.9806% -12.2688% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
221 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSTP $0.055595027736309
3,308
تومان
107,257,888
تومان
0.6432% -35.5767% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
222 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDEXTools $0.6614
39,353
تومان
106,859,084
تومان
4.4041% -12.8038% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
223 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMetal $1.9491717757686
115,976
تومان
106,490,239
تومان
-0.2804% -16.4244% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
224 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRequest $0.12970531343131
7,717
تومان
106,365,441
تومان
0.6378% -16.9448% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
225 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCivic $0.17175795999843
10,220
تومان
106,326,090
تومان
1.2565% -15.4532% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
226 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMediBloc $0.012234804015543
728
تومان
105,875,829
تومان
2.1165% -9.6098% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
227 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBancor $0.73832319811116
43,930
تومان
105,871,305
تومان
2.0491% -13.9837% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
228 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSteem $0.27778015809409
16,528
تومان
105,812,342
تومان
1.2545% -9.451% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
229 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالElastos $2.9960295186455
178,264
تومان
104,057,261
تومان
5.6794% -8.8207% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
230 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRally $0.010377290787781
617
تومان
103,928,150
تومان
4.1401% -21.7113% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
231 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFunction X $0.1475
8,776
تومان
103,301,647
تومان
1.7241% -8.1327% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
232 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAlien Worlds $0.017122445342372
1,019
تومان
101,587,880
تومان
2.116% -14.1865% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
233 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEveripedia $0.010539446260296
627
تومان
99,013,098
تومان
6.6034% -20.2386% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
234 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOMG Network $0.66528045800337
39,584
تومان
98,900,391
تومان
1.1087% -15.8971% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
235 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNKN $0.11346554243473
6,751
تومان
98,600,366
تومان
1.6094% -16.5264% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
236 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDIA $0.514048017971
30,586
تومان
97,199,704
تومان
4.3401% -8.0297% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
237 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLinear Finance $0.0079419330545844
473
تومان
94,443,654
تومان
-0.2468% -20.0617% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
238 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالShentu $0.69605725589757
41,415
تومان
94,381,954
تومان
1.275% -15.4106% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
239 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStormX $0.0075124234421586
447
تومان
93,896,215
تومان
0.4502% -16.094% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
240 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالJoule $0.09284002956185
5,524
تومان
93,814,850
تومان
-7.8394% -24.1842% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
241 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTokenlon Network Token $0.94293487918731
56,105
تومان
93,016,501
تومان
-0.5814% -6.9903% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
242 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDEAPcoin $0.0018840348863159
112
تومان
92,930,493
تومان
0.6599% -21.7151% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
243 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالArdor $0.10473677398725
6,232
تومان
92,777,845
تومان
1.1501% -18.1949% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
244 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBTSE $0.61
36,295
تومان
91,500,000
تومان
0% 0.7368% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
245 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWise Token $0.21575116035318
12,837
تومان
91,041,053
تومان
14.2859% -24.1102% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
246 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBadger DAO $4.3800624190056
260,614
تومان
90,745,838
تومان
3.3002% -17.7102% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
247 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPolkastarter $0.73735173062487
43,872
تومان
89,733,505
تومان
2.1219% -13.8727% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
248 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالXYO $0.00809
481
تومان
88,602,540
تومان
2.005% -10.7866% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
249 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSuku $0.13449999850163
8,003
تومان
85,799,995
تومان
5.739% -11.7989% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
250 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCompound Dai $0.023316110040353
1,387
تومان
85,251,666
تومان
0.1416% 0.0633% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
251 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPluton $4.399940299728
261,796
تومان
84,985,519
تومان
2.5576% -9.5982% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
252 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBinance USD $1.0102010828725
60,107
تومان
83,258,247
تومان
0.0241% -0.0118% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
253 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCobak Token $0.79815667795783
47,490
تومان
82,096,822
تومان
0.1884% -14.2505% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
254 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTrueFi $0.12960837496007
7,712
تومان
80,449,295
تومان
9.6676% -16.8186% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
255 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMaidSafeCoin $0.53154313472426
31,627
تومان
79,582,739
تومان
-4.3721% -25.0527% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
256 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHegic $0.022885834231272
1,362
تومان
77,119,919
تومان
2.0601% -25.5218% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
257 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStreamr $0.055040773304026
3,275
تومان
75,340,436
تومان
3.0009% -11.2182% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
258 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالQuarkChain $0.011830875439681
704
تومان
75,197,202
تومان
1.447% -6.5816% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
259 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUtrust $0.081929245218672
4,875
تومان
74,185,370
تومان
-3.2328% -13.4328% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
260 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMetadium $0.040309041301277
2,398
تومان
73,660,391
تومان
1.0177% -15.3538% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
261 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIRISnet $0.023878349138941
1,421
تومان
71,237,732
تومان
1.5107% -6.0471% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
262 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالZB Token $0.15354304143514
9,136
تومان
71,134,773
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
263 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBella Protocol $0.89861571945209
53,468
تومان
70,986,289
تومان
6.0678% -16.2474% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
264 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالParis Saint-Germain Fan Token $3.9300379260426
233,837
تومان
70,319,029
تومان
1.4862% -11.8282% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
265 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAergo $0.12773738154783
7,600
تومان
70,155,705
تومان
0.8864% -41.4739% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
266 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHUNT $0.41492968698989
24,688
تومان
68,831,653
تومان
0.2302% -15.5104% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
267 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالContentos $0.010133219925244
603
تومان
67,656,406
تومان
1.1115% -14.7829% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
268 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMeasurable Data Token $0.059239982542236
3,525
تومان
67,516,106
تومان
1.4377% -13.9471% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
269 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUnifi Protocol DAO $3.7811393150508
224,978
تومان
67,494,457
تومان
2.2049% -20.657% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
270 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRen $0.060025295490574
3,572
تومان
66,434,816
تومان
2.6557% -21.8261% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
271 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRealio Network $1.7187957695698
102,268
تومان
65,889,342
تومان
9.961% -47.3537% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
272 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFreeway Token $0.0065574020039065
390
تومان
65,574,020
تومان
1.7386% -2.6081% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
273 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBytecoin $0.00030309473278191
18
تومان
65,235,139
تومان
-14.7331% -7.9684% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
274 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFUNToken $0.0054821470148211
326
تومان
64,967,213
تومان
3.3411% -9.3693% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
275 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVerge $0.0060323657331684
359
تومان
64,851,895
تومان
-0.5991% -18.1655% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
276 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAlchemix $25.468257325269
1,515,361
تومان
64,334,987
تومان
4.145% -12.7587% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
277 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHxro $0.063819941443859
3,797
تومان
63,819,941
تومان
0.0074% 9.8755% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
278 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStaFi $0.51532827421905
30,662
تومان
63,140,630
تومان
1.8462% -11.8632% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
279 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMeter Governance $1.2875742514028
76,611
تومان
59,967,982
تومان
-2.1701% -3.8937% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
280 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIDEX $0.059804457168169
3,558
تومان
59,754,756
تومان
4.65% -12.6307% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
281 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAmpleforth Governance Token $4.0569676201713
241,390
تومان
57,995,142
تومان
3.2184% -3.5128% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
282 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHathor $0.063892090684105
3,802
تومان
57,775,130
تومان
5.3698% -12.1405% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
283 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAirSwap $0.1474
8,770
تومان
57,619,050
تومان
1.2363% 15.4346% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
284 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKin $1.94E-5
1
تومان
55,602,843
تومان
-7.7947% -1.6306% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
285 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSerum $0.043079491369614
2,563
تومان
55,163,773
تومان
-7.6514% -15.9503% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
286 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالsUSD $0.97630514585855
58,090
تومان
54,391,081
تومان
3.0754% 0.384% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
287 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCrust Network $0.8873604143405
52,798
تومان
54,287,576
تومان
-0.7906% -11.9879% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
288 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAavegotchi $1.7561008220998
104,488
تومان
54,239,137
تومان
-1.003% -2.7356% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
289 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPARSIQ $0.10762350647324
6,404
تومان
53,444,310
تومان
-2.701% -9.0311% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
290 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالElectroneum $0.0029948431524097
178
تومان
52,309,947
تومان
-4.0884% -5.3195% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
291 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFlamingo $0.0910570661882
5,418
تومان
51,776,619
تومان
-0.4459% -15.9067% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
292 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCelo Dollar $0.99369364827125
59,125
تومان
51,591,703
تومان
-0.5292% -0.3144% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
293 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCarry $0.0035711161585195
212
تومان
51,046,031
تومان
-39.2719% -14.0417% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
294 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHifi Finance $0.0050438706930429
300
تومان
50,438,707
تومان
-12.3973% -22.7499% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
295 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWing Finance $6.111895767654
363,658
تومان
50,109,679
تومان
0.3409% -16.4597% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
296 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVelas $0.01465279611076
872
تومان
49,577,696
تومان
3.2038% 6.042% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
297 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالThunderCore $0.0049099402870532
292
تومان
49,249,990
تومان
0.4515% -16.2284% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
298 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWirex Token $0.0062394332685345
371
تومان
49,178,378
تومان
0.0694% -10.0929% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
299 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCream Finance $59.486526564748
3,539,448
تومان
48,464,876
تومان
25.6379% -22.9527% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
300 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالJuventus Fan Token $2.4956608391889
148,492
تومان
48,459,804
تومان
1.438% -6.4088% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
301 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMoss Coin $0.098757151188129
5,876
تومان
47,983,001
تومان
1.0177% -12.5996% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
302 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMimbleWimbleCoin $15.906097003054
946,413
تومان
47,727,324
تومان
-0.1787% -19.9104% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
303 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPowerPool $0.39073240586394
23,249
تومان
47,247,337
تومان
2.623% -4.231% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
304 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPropy $2.6242
156,140
تومان
46,530,000
تومان
3.031% -6.3321% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
305 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHermez Network $3.9075635900054
232,500
تومان
46,366,328
تومان
2.004% -3.6956% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
306 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPitbull $8.4893181964733E-10
0
تومان
46,351,695
تومان
-1.8686% -16.351% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
307 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFrontier $1.1895563707787
70,779
تومان
46,118,688
تومان
6.3407% -12.586% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
308 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSport and Leisure $0.067545818945179
4,019
تومان
45,840,845
تومان
-5.9648% -19.3494% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
309 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDero $2.7282502787414
162,331
تومان
45,333,579
تومان
-12.2121% -19.9126% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
310 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWanchain $0.25177733663872
14,981
تومان
44,760,497
تومان
-2.1314% -6.9192% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
311 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالdForce $0.044169315329601
2,628
تومان
44,211,595
تومان
1.7259% -7.1574% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
312 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEnzyme $22.175920549451
1,319,467
تومان
44,174,296
تومان
1.4311% -14.6272% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
313 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGroestlcoin $0.53914444786849
32,079
تومان
44,073,885
تومان
1.8097% -5.726% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
314 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGXChain $0.58696496716
34,924
تومان
44,022,373
تومان
-4.1689% -9.5833% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
315 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSelfKey $0.0068773503204232
409
تومان
43,784,864
تومان
2.3876% -15.0923% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
316 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCargoX $0.20875130926089
12,421
تومان
43,328,037
تومان
-5.0216% -16.4818% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
317 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالe-Radix $0.058230989321871
3,465
تومان
42,790,148
تومان
-3.2643% -14.2038% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
318 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAlpha Quark Token $1.3228387208954
78,709
تومان
42,673,879
تومان
1.6473% -16.3184% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
319 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMCDEX Token $7.3580371621307
437,803
تومان
42,669,556
تومان
-10.7438% -23.3039% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
320 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWhiteCoin $0.043514001396206
2,589
تومان
42,525,068
تومان
1.3597% -29.9946% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
321 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLTO Network $0.20158003130146
11,994
تومان
42,209,856
تومان
4.3617% -12.178% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
322 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالmStable USD $1.024771091632
60,974
تومان
42,103,715
تومان
2.492% 2.7806% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
323 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUniLend $0.43939329803326
26,144
تومان
41,578,085
تومان
0.804% 11.1597% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
324 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSether $2,895.5786712752
172,286,931
تومان
41,443,797
تومان
-0.0606% -23.3095% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
325 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOVR $0.37110413817008
22,081
تومان
41,167,058
تومان
-0.7416% -1.868% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
326 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKomodo $0.41489855288677
24,686
تومان
40,915,738
تومان
0.6669% -11.2984% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
327 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCocos-BCX $0.61173827625741
36,398
تومان
40,901,210
تومان
-5.3642% -12.2662% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
328 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالReef $0.0021125688488456
126
تومان
40,874,911
تومان
6.244% 19.795% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
329 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالREVV $0.0087367229579374
520
تومان
40,736,273
تومان
-1.4108% -9.7926% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
330 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHacken Token $0.054625909437903
3,250
تومان
40,502,081
تومان
6.9231% -2.9598% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
331 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKeep3rV1 $75.646303479255
4,500,955
تومان
39,794,923
تومان
1.5949% -13.9663% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
332 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAmbire AdEx $0.20224257724894
12,033
تومان
39,491,984
تومان
3.9868% -12.2851% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
333 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVerusCoin $0.64220847081504
38,211
تومان
39,224,254
تومان
1.5804% 0.47% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
334 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSentinel Protocol $0.083256902844185
4,954
تومان
39,163,773
تومان
0.959% -13.6653% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
335 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKava Lend $0.19085617435994
11,356
تومان
38,260,222
تومان
1.9922% 8.1449% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
336 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTravala.com $0.65706139251293
39,095
تومان
38,014,651
تومان
-3.158% -15.8813% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
337 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDFI.Money $473.53802566882
28,175,513
تومان
37,731,917
تومان
-0.3867% -13.399% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
338 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالASD $0.047556535992297
2,830
تومان
37,412,707
تومان
-6.2111% 22.0553% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
339 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRarible $3.0484705583852
181,384
تومان
37,231,178
تومان
1.5894% -7.7062% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
340 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBarnBridge $3.0609125114597
182,124
تومان
36,793,333
تومان
2.9722% -16.3171% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
341 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMonaCoin $0.34080664543366
20,278
تومان
36,428,245
تومان
0.4254% -5.6291% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
342 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIndex Cooperative $4.5
267,750
تومان
36,200,000
تومان
0.8969% 22.0427% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
343 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDego Finance $2.273100353129
135,249
تومان
36,064,870
تومان
1.4768% -15.7054% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
344 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKlever $0.0029507807041105
176
تومان
35,523,927
تومان
0.2404% -19.4794% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
345 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPirate Chain $0.30084025459753
17,900
تومان
35,020,723
تومان
7.2822% -16.0691% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
346 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالZKSpace $0.034992566519202
2,082
تومان
34,992,567
تومان
78.7347% -14.4732% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
347 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMATH $0.3855
22,937
تومان
34,880,000
تومان
0.0779% -2.4454% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
348 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNULS $0.63456465308424
37,757
تومان
34,162,109
تومان
2.0937% -10.1788% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
349 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRobonomics.network $7.5
446,250
تومان
34,146,358
تومان
0.4016% -10.0746% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
350 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNEST Protocol $0.0025920111450915
154
تومان
32,979,587
تومان
-7.1188% -9.246% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
351 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHyperion $0.15959529104842
9,496
تومان
32,522,821
تومان
-4.4172% -10.6472% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
352 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDock $0.030329107908729
1,805
تومان
32,287,382
تومان
1.2192% -14.5684% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
353 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDecentral Games $0.028244169889426
1,681
تومان
32,162,076
تومان
-0.9209% -16.2769% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
354 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVoyager Token $0.080554094347552
4,793
تومان
32,140,046
تومان
3.2767% -31.442% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
355 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDragonchain $0.069692136586
4,147
تومان
32,082,102
تومان
24.2718% -12.4169% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
356 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGET Protocol $0.9600341238089
57,122
تومان
32,035,161
تومان
-0.7035% -15.7712% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
357 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHarvest Finance $68.089910740787
4,051,350
تومان
31,555,030
تومان
0.1174% -12.7465% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
358 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGemini Dollar $0.999
59,441
تومان
31,303,661
تومان
-0.1% -0.1814% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
359 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBiLira $0.03018005976868
1,796
تومان
31,256,204
تومان
-0.3485% -1.0953% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
360 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFIO Protocol $0.035629643838589
2,120
تومان
30,344,266
تومان
3.4583% -15.1266% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
361 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGulden $0.094
5,593
تومان
29,538,082
تومان
11.3158% -10.0299% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
362 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBeefy Finance $344.71671656314
20,510,645
تومان
29,436,391
تومان
1.575% -10.9171% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
363 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSteem Dollars $2.4866255920161
147,954
تومان
28,912,104
تومان
-6.44% -11.8863% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
364 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPIVX $0.3416437538657
20,328
تومان
28,837,889
تومان
-1.7893% 27.6049% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
365 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالdistrict0x $0.058500000440121
3,481
تومان
28,699,998
تومان
-1.0152% -15.1052% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
366 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالQASH $0.023557371587798
1,402
تومان
28,146,834
تومان
1.4778% 5.6489% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
367 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUhive $0.00036912303793977
22
تومان
28,052,908
تومان
-7.9664% -15.7154% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
368 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKardiaChain $0.004587800136547
273
تومان
27,925,898
تومان
-0.4219% -7.6007% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
369 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAkropolis $0.0069123746080861
411
تومان
27,776,734
تومان
0.3797% 6.3299% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
370 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUltiledger $0.009624262315863
573
تومان
27,298,542
تومان
-6.3367% 3.2575% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
371 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGameCredits $0.2294728883713
13,654
تومان
26,828,938
تومان
-1.532% -5.8944% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
372 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAtletico De Madrid Fan Token $3.0995619887394
184,424
تومان
26,802,170
تومان
3.7981% -8.6073% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
373 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAtletico De Madrid Fan Token $3.0995619887394
184,424
تومان
26,802,170
تومان
3.7981% -8.6073% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
374 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPoollotto.finance $1.4229827865281
84,667
تومان
26,443,926
تومان
0.3575% -5.0081% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
375 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSaito $0.0064230098923672
382
تومان
26,442,023
تومان
-1.536% -11.0351% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
376 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVectorspace AI $0.60959075352883
36,271
تومان
26,222,998
تومان
3.5822% -6.1048% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
377 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMixMarvel $0.0020027444052444
119
تومان
26,043,698
تومان
2.3967% -7.7129% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
378 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSwftCoin $0.004771
284
تومان
25,690,000
تومان
4.6272% -4.0305% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
379 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTROY $0.0023233221783858
138
تومان
25,197,072
تومان
-0.287% -7.6371% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
380 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFuse Network $0.050553269202345
3,008
تومان
25,122,980
تومان
-1.013% -15.5432% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
381 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDigixDAO $756.37170411541
45,004,116
تومان
24,440,380
تومان
-4.1766% -3.0854% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
382 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPolySwarm $0.02224
1,323
تومان
23,328,745
تومان
0.4063% -14.2156% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
383 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMXC $0.014956244217062
890
تومان
23,250,794
تومان
3.7412% -4.7634% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
384 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSylo $0.0017193057674013
102
تومان
22,871,353
تومان
2.3809% -10.0822% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
385 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWOM Protocol $0.027702018991701
1,648
تومان
22,726,489
تومان
1.683% 14.3828% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
386 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTerraKRW $0.00058123459871695
35
تومان
22,626,159
تومان
-3.9908% -11.0098% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
387 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالForTube $0.022531013274638
1,341
تومان
22,589,625
تومان
31.6685% 11.3827% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
388 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDeFi Pulse Index $102.81508425174
6,117,498
تومان
22,176,585
تومان
1.9643% -19.6014% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
389 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOraichain $13.965388594966
830,941
تومان
22,015,025
تومان
5.586% -7.495% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
390 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSOLVE $0.018835894140052
1,121
تومان
21,786,470
تومان
1.4131% -9.7007% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
391 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVITE $0.023647516178069
1,407
تومان
21,663,514
تومان
1.516% 3.7245% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
392 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالXSGD $0.7751
46,118
تومان
21,609,875
تومان
0% 3.4132% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
393 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGifto $0.021612733949382
1,286
تومان
21,596,990
تومان
-9.4108% -1.2768% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
394 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTrustSwap $0.15898301378207
9,459
تومان
21,441,997
تومان
1.3588% -13.4201% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
395 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKryll $0.70283272410947
41,819
تومان
19,656,784
تومان
-2.8796% -12.9534% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
396 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAurusDeFi $0.55878625743402
33,248
تومان
19,258,997
تومان
9.3741% 13.676% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
397 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCircuits of Value $0.02386
1,420
تومان
19,169,165
تومان
4.3745% -6.7224% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
398 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBytom $0.011300845922689
672
تومان
19,138,637
تومان
0.0152% -11.7908% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
399 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHydra $0.57268724602332
34,075
تومان
19,037,719
تومان
-4.2428% -12.8865% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
400 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAdshares $0.38311974473753
22,796
تومان
18,896,784
تومان
0.0127% -12.0763% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
401 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDXdao $382.94585735004
22,785,279
تومان
18,886,890
تومان
-1.578% 0.5789% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
402 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHandshake $0.022861377298013
1,360
تومان
18,861,586
تومان
2.6754% -10.367% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
403 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPresearch $0.02219638267168
1,321
تومان
18,374,665
تومان
0.2323% -8.6099% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
404 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSkey Network $0.046244688881453
2,752
تومان
18,373,245
تومان
6.2826% -11.1317% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
405 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNimiq $0.0012768322100586
76
تومان
18,308,483
تومان
2.2228% -20.0576% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
406 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالELYSIA $0.0091508634940625
544
تومان
18,112,373
تومان
7.3216% -11.206% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
407 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTornado Cash $2.8308858426101
168,438
تومان
18,012,050
تومان
-0.5495% -27.012% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
408 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالYield App $0.088373009829567
5,258
تومان
17,861,765
تومان
1.3527% -2.6964% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
409 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitcoin Diamond $0.080575183912814
4,794
تومان
17,672,816
تومان
4.9508% -16.0616% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
410 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالYuan Chain Coin $0.00074525702290197
44
تومان
17,639,543
تومان
1.8731% 1.4707% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
411 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالProBit Token $0.099691665453722
5,932
تومان
17,595,927
تومان
-3.0982% -11.705% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
412 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRAMP $0.017547973555278
1,044
تومان
17,547,974
تومان
4.3741% -14.8019% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
413 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPhantasma $0.10489033235647
6,241
تومان
17,479,700
تومان
-7.4031% -11.1286% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
414 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOAX $0.22855963627497
13,599
تومان
17,338,780
تومان
4.9331% 92.884% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
415 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWabi $0.1711026501037
10,181
تومان
17,110,265
تومان
-9.2972% 57.9969% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
416 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLattice Token $0.079204405165186
4,713
تومان
16,975,268
تومان
-16.6029% -22.35% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
417 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitZ Token $0.16010898468921
9,526
تومان
16,491,643
تومان
0.0926% 0.0912% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
418 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSomnium Space Cubes $1.3110976961641
78,010
تومان
16,388,721
تومان
-12.1241% -18.2851% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
419 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMultiVAC $0.0012460638456138
74
تومان
16,331,327
تومان
2.1422% -10.5386% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
420 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالICHI $2.1780161056974
129,592
تومان
16,124,137
تومان
0.3773% -3.579% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
421 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالReddCoin $0.00047999
29
تومان
15,531,291
تومان
-5.3274% -8.4051% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
422 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالpNetwork $0.011374559334388
677
تومان
15,448,963
تومان
-0.1891% 6.2245% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
423 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSapphire $0.0036957524439186
220
تومان
15,315,369
تومان
6.8675% -8.5399% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
424 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCarbon Protocol $0.0052196517302939
311
تومان
15,087,513
تومان
3.0073% -5.6502% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
425 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNFTX $14.558701212551
866,243
تومان
14,886,181
تومان
2.2597% -27.5888% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
426 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKleros $0.02652
1,578
تومان
14,787,880
تومان
0.9517% -2.6245% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
427 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGrid+ $0.37507558877189
22,317
تومان
14,716,650
تومان
0.0204% -26.4104% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
428 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالViberate $0.10014083284902
5,958
تومان
14,385,645
تومان
1.8042% 251.4824% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
429 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالThe Transfer Token $0.0050033747656764
298
تومان
14,001,454
تومان
-26.9012% -0.2161% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
430 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSTAKE $1.6297785832607
96,972
تومان
13,787,999
تومان
-2.864% -32.3171% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
431 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالObyte $13.580456533379
808,037
تومان
13,580,457
تومان
5.0449% -16.1018% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
432 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMetronome $0.76123820714709
45,294
تومان
13,486,589
تومان
-7.1833% -24.138% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
433 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAll Sports $0.0089118061621642
530
تومان
13,367,709
تومان
-11.8253% -6.9238% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
434 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNewscrypto $0.11696699281591
6,960
تومان
13,173,953
تومان
4.4577% -18.0974% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
435 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLambda $0.0062679215377057
373
تومان
13,135,926
تومان
-0.9048% 0.4717% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
436 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFusion $0.18129915959239
10,787
تومان
12,998,133
تومان
14.4399% 1.0511% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
437 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMuse $14.377
855,432
تومان
12,817,413
تومان
1.1539% -11.1937% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
438 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDeepBrain Chain $0.0039595221457745
236
تومان
12,783,677
تومان
0.6606% -2.34% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
439 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUniCrypt $286.69675268934
17,058,457
تومان
12,724,620
تومان
-9.4004% -9.3737% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
440 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSIX $0.028758999284466
1,711
تومان
12,706,290
تومان
1.0319% -16.1405% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
441 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDivi $0.0018926915640153
113
تومان
12,240,423
تومان
1.8976% 46.6784% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
442 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGrin $0.04595459673835
2,734
تومان
11,953,038
تومان
-0.7858% 1.25% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
443 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMobius $0.0088568132242349
527
تومان
11,854,234
تومان
1.3409% -14.8727% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
444 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالdHedge DAO $0.13722958877116
8,165
تومان
11,638,074
تومان
4.4633% -24.699% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
445 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالapM Coin $0.0052595252040512
313
تومان
11,507,376
تومان
1.9723% -41.1575% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
446 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBABB $0.00010923444055775
6
تومان
11,424,216
تومان
1.313% -3.3389% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
447 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitShares $0.0030412835922623
181
تومان
10,875,583
تومان
1.4715% -15.2795% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
448 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالValidity $1.8348950255209
109,176
تومان
10,632,568
تومان
3.296% -15.8468% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
449 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالProton $0.0011924809233033
71
تومان
10,572,069
تومان
6.0617% -17.9193% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
450 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPeercoin $0.57998148817856
34,509
تومان
9,966,026
تومان
0.0128% 4.4302% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
451 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAllianceBlock $0.041919907151811
2,494
تومان
9,765,485
تومان
-3.4785% -15.1179% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
452 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDEUS Finance $27.439146153626
1,632,629
تومان
9,620,998
تومان
0.0878% -14.1769% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
453 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDarwinia Network $0.0037047016217793
220
تومان
9,482,106
تومان
5.7528% -17.3006% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
454 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEnergi $0.11189901551157
6,658
تومان
9,303,496
تومان
1.069% -23.7836% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
455 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUnibright $0.07061635331902
4,202
تومان
9,182,166
تومان
1.7533% -18.0109% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
456 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDigitalBits $0.00061222089959152
36
تومان
9,009,427
تومان
4.9682% -47.9071% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
457 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالbZx Protocol $0.023905726270146
1,422
تومان
8,992,394
تومان
0.2676% -29.2762% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
458 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMahaDAO $1.9303776764757
114,857
تومان
8,909,986
تومان
0.809% -8.6747% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
459 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBTU Protocol $0.091140978189461
5,423
تومان
8,750,252
تومان
5.3274% -9.4923% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
460 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBLOCKv $0.0023884501339558
142
تومان
8,708,937
تومان
5.0853% -16.8084% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
461 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالv.systems $0.00078526324891121
47
تومان
8,547,541
تومان
1.721% -14.2778% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
462 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالChain Games $0.013372457374468
796
تومان
8,541,397
تومان
1.503% -14.9296% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
463 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDiamond $2.3017140340385
136,952
تومان
8,538,838
تومان
3.5589% -4.9304% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
464 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDentacoin $1.5500166593162E-6
0
تومان
8,367,380
تومان
-8.7804% -14.4265% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
465 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالZenon $1.3012326678769
77,423
تومان
8,237,779
تومان
-5.1936% -17.5734% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
466 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNexus $0.10629830719351
6,325
تومان
8,221,708
تومان
5.1239% -16.1174% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
467 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitcoin 2 $0.43885383787485
26,112
تومان
7,879,274
تومان
-5.4896% -6.6562% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
468 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWHALE $0.59750549940083
35,552
تومان
7,862,304
تومان
-7.6544% -17.8555% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
469 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالProximaX $0.00086877595270477
52
تومان
7,778,652
تومان
1.0135% 2.841% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
470 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEauric $0.27595550544079
16,419
تومان
7,517,170
تومان
83.4825% 83.5528% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
471 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMirror Protocol $0.049
2,916
تومان
7,480,471
تومان
-2% -12.6624% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
472 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBEPRO Network $0.00075598451519636
45
تومان
7,184,003
تومان
2.9493% -12.5119% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
473 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGNY $0.017955696958758
1,068
تومان
7,182,279
تومان
0.4043% -3.5167% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
474 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLitecoin Cash $0.0089998429409361
535
تومان
7,173,962
تومان
10.7126% -19.5298% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
475 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFOAM $0.022514105424303
1,340
تومان
7,127,334
تومان
-12.7458% -23.112% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
476 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMorpheus Labs $0.0066056523589626
393
تومان
7,088,399
تومان
-20.0759% -6.5429% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
477 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالShareToken $0.0025619316779456
152
تومان
6,858,555
تومان
-2.5659% -11.0509% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
478 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVitae $0.35072258416721
20,868
تومان
6,828,982
تومان
-12.0431% 1.4119% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
479 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAugur $1.1904718540325
70,833
تومان
6,813,803
تومان
-5.3638% -16.2389% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
480 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالProps Token $0.021171358809331
1,260
تومان
6,775,703
تومان
-0.0099% -12.8898% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
481 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSafe Haven $0.0002726866145162
16
تومان
6,544,017
تومان
18.5374% -9.1392% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
482 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPowerTrade Fuel $0.010493497745225
624
تومان
6,424,666
تومان
9.6296% -25.2696% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
483 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitcoin Standard Hashrate Token $0.3806838521674
22,651
تومان
6,382,908
تومان
8.7439% -17.5205% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
484 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالParticl $0.18675932109382
11,112
تومان
6,280,749
تومان
-16.9009% 3.2015% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
485 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالExeedme $0.040863611725315
2,431
تومان
6,194,409
تومان
3.9757% -13.5177% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
486 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالConnect Financial $0.056141276639043
3,340
تومان
6,091,329
تومان
0.6163% -3.5961% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
487 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSpaceChain $0.010009991958527
596
تومان
6,080,385
تومان
-33.1369% -19.5547% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
488 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitKan $0.00093259132982063
55
تومان
6,053,336
تومان
0.0501% -11.6747% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
489 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGoChain $0.0040285598150412
240
تومان
6,049,990
تومان
0.959% -7.9265% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
490 قیمت لحظه ای ارز دیجیتال#MetaHash $0.0017207170160266
102
تومان
6,006,433
تومان
-4.2862% -13.3901% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
491 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBOSAGORA $0.017172877254451
1,022
تومان
5,940,746
تومان
2.0541% -6.5296% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
492 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDSLA Protocol $0.00059660285259451
35
تومان
5,787,159
تومان
3.2187% -13.3041% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
493 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIgnis $0.0050024288531412
298
تومان
5,747,465
تومان
0.0552% -7.756% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
494 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHyperCash $0.033899987163064
2,017
تومان
5,270,678
تومان
-1.1605% -12.5388% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
495 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالValor Token $0.26050390048782
15,500
تومان
5,219,456
تومان
-12.5457% -19.3873% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
496 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNash $0.17839746103582
10,615
تومان
5,203,176
تومان
-1.9038% -12.4667% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
497 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالQuantum Resistant Ledger $0.064394715053627
3,831
تومان
5,003,569
تومان
5.2724% -12.5853% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
498 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEfforce $0.0052646465670515
313
تومان
4,944,575
تومان
-2.38% -4.6459% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
499 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPOA Network $0.016436608212732
978
تومان
4,848,224
تومان
-7.661% -15.041% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
500 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTokenomy $0.024030237011079
1,430
تومان
4,806,047
تومان
-4.3941% -12.8027% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
501 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالQuantstamp $0.0016961307543214
101
تومان
4,785,917
تومان
4.4608% -22.8522% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
502 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDerivaDAO $0.087741279236662
5,221
تومان
4,670,354
تومان
0.0154% -12.532% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
503 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMysterium $0.17295493635309
10,291
تومان
4,646,796
تومان
-5.6098% -13.5945% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
504 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBOScoin $0.00517171969123
308
تومان
4,477,895
تومان
2.4859% 15.0265% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
505 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCrypterium $0.047063003185354
2,800
تومان
4,461,210
تومان
-0.794% -10.3384% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
506 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRubic $0.02338
1,391
تومان
4,303,556
تومان
3.1319% -16.0245% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
507 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSTEM CELL COIN $0.013334190428509
793
تومان
4,275,716
تومان
0% -10.9295% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
508 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCashaa $0.0033600133976154
200
تومان
4,246,457
تومان
4.6776% -11.5043% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
509 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMist $0.0067962653652108
404
تومان
4,154,431
تومان
3.2833% -12.0305% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
510 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTitanSwap $0.0026868353843308
160
تومان
4,149,431
تومان
1.333% 15.3512% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
511 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCardstack $0.00068393781885901
41
تومان
4,103,627
تومان
5.2935% -15.4389% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
512 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRestart Energy MWAT $0.0081784850965762
487
تومان
4,089,243
تومان
-0.3812% -2.3982% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
513 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالbitCNY $0.14377967667783
8,555
تومان
4,061,143
تومان
-0.3347% -1.4271% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
514 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالElectra Protocol $0.00068461087700276
41
تومان
4,026,591
تومان
5.4659% -8.9634% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
515 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالClinTex CTi $0.030013306943811
1,786
تومان
3,993,698
تومان
-3.7052% -4.9979% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
516 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBao Finance $0.00011250845436562
7
تومان
3,832,766
تومان
-0.6391% -4.1011% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
517 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVertcoin $0.06166329571797
3,669
تومان
3,780,078
تومان
-1.8235% 7.6425% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
518 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالForj(Bondly) $0.0041780946284466
249
تومان
3,773,061
تومان
0.8758% -16.1715% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
519 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRari Governance Token $0.29583709370691
17,602
تومان
3,693,540
تومان
-21.2873% -21.0206% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
520 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMinter Network $0.00059288913519001
35
تومان
3,689,005
تومان
-2.2556% -7.5507% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
521 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPillar $0.0031009849779905
185
تومان
3,680,403
تومان
-46.5428% -23.7647% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
522 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNavcoin $0.043593846884138
2,594
تومان
3,537,407
تومان
1.1505% 0.1724% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
523 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSALT $0.020906640658065
1,244
تومان
3,296,761
تومان
3.4278% -18.2482% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
524 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHyve $0.028754853801909
1,711
تومان
3,284,068
تومان
3.3216% -11.0669% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
525 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالmStable Governance Token: Meta (MTA) $0.030719757636803
1,828
تومان
3,217,076
تومان
0.2417% -10.8291% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
526 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالJarvis Network $0.0056259434937974
335
تومان
3,178,658
تومان
-2.4702% -27.2106% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
527 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالArianee $0.015820837952169
941
تومان
3,164,168
تومان
-11.0778% -22.0008% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
528 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTrueUSD $1.0007137253622
59,542
تومان
2,927,758
تومان
0.0329% -0.0182% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
529 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWownero $0.054349689134489
3,234
تومان
2,828,871
تومان
-1.1942% -24.6928% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
530 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFedoraCoin $3.5031676934013E-6
0
تومان
2,708,781
تومان
4.3659% -20.4584% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
531 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLympo $0.0026724
159
تومان
2,708,191
تومان
1.3194% -9.2087% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
532 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBanano $0.0056698009210485
337
تومان
2,648,963
تومان
0.8316% -6.761% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
533 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPickle Finance $1.2480964377545
74,262
تومان
2,612,589
تومان
0.1819% -23.185% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
534 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGhost $0.12319262870484
7,330
تومان
2,528,250
تومان
-4.6611% -13.8517% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
535 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEtherisc DIP Token $0.010354152602749
616
تومان
2,482,326
تومان
-5.6632% -11.7376% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
536 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUniLayer $0.074461475010185
4,430
تومان
2,394,360
تومان
7.3411% -19.0378% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
537 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAbyss $0.018857191095652
1,122
تومان
2,340,269
تومان
0.5605% -18.2503% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
538 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالZBG Token $0.0088981416242344
529
تومان
2,339,840
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
539 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSentivate $0.00064914272682758
39
تومان
2,327,518
تومان
-5.8249% -19.195% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
540 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBnkToTheFuture $0.0021076694672987
125
تومان
2,322,154
تومان
0.3466% -7.6083% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
541 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالReapChain $0.00016031092018476
10
تومان
2,272,524
تومان
-17.6905% -21.1444% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
542 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSantiment Network Token $0.027040048178133
1,609
تومان
2,253,436
تومان
-53.7722% -25.7032% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
543 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVIDT Datalink $0.033050335695913
1,966
تومان
2,182,838
تومان
-0.8574% -8.2553% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
544 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLamden $0.015098317764574
898
تومان
2,147,218
تومان
-19.5456% -29.5838% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
545 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHaven Protocol $0.11370958207521
6,766
تومان
2,141,475
تومان
3.8887% -17.2067% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
546 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAidos Kuneen $0.086778319970683
5,163
تومان
2,121,792
تومان
0.2182% -18.0663% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
547 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالsaffron.finance $31.169900617479
1,854,609
تومان
2,107,994
تومان
0.8874% -8.6437% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
548 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالZeroSwap $0.022981996749746
1,367
تومان
2,046,919
تومان
1.9787% -14.577% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
549 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAtari Token $0.0010294145178738
61
تومان
2,033,177
تومان
-0.0092% -20.829% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
550 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWebDollar $0.00013843398643274
8
تومان
2,031,643
تومان
-0.0057% 6.2994% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
551 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNord Finance $0.13873024247233
8,254
تومان
1,962,617
تومان
3.7191% -14.8097% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
552 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSkycoin $0.08653665808845
5,149
تومان
1,903,806
تومان
0.2337% -6.3863% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
553 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRaiden Network Token $0.014239522955386
847
تومان
1,831,001
تومان
-1.8078% -7.7831% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
554 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAuto $14.631264685167
870,560
تومان
1,830,752
تومان
2.7517% -14.567% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
555 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTOP $0.00031300901360578
19
تومان
1,725,436
تومان
-7.9465% -3.1157% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
556 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالExNetwork Token $0.027083642044135
1,611
تومان
1,707,626
تومان
-8.2064% -25.1593% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
557 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSparkPoint $0.00012431882548034
7
تومان
1,684,740
تومان
-7.8409% -11.5771% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
558 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTenX $0.0087057652462747
518
تومان
1,645,620
تومان
0.9177% -18.2664% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
559 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSYNC Network $0.0037488120671957
223
تومان
1,578,206
تومان
-9.4685% -25.4586% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
560 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPopulous $0.029374658220088
1,748
تومان
1,519,428
تومان
17.3384% -27.9992% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
561 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCindicator $0.0004501130390685
27
تومان
1,514,422
تومان
-0.002% -3.7079% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
562 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWaltonchain $0.010303224091478
613
تومان
1,390,159
تومان
0.0128% -5.9667% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
563 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRioDeFi $0.0022679838657212
135
تومان
1,384,019
تومان
5.0771% -22.3309% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
564 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIdle $0.21346729167406
12,701
تومان
1,380,748
تومان
-16.2029% -7.6551% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
565 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPlotX $0.0066696964301537
397
تومان
1,333,939
تومان
0.0477% -10.8642% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
566 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAchain $0.0016775328413194
100
تومان
1,296,809
تومان
0.8677% -1.7179% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
567 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNxt $0.001120802740534
67
تومان
1,248,887
تومان
1.5237% 0.8137% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
568 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDeepOnion $0.052666667251335
3,134
تومان
1,196,582
تومان
-28.7449% -30.2001% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
569 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTime New Bank $0.000271
16
تومان
1,196,153
تومان
-1.8116% 2.1236% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
570 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSpartan Protocol $0.30509690912488
18,153
تومان
1,187,514
تومان
-2.5741% -3.3795% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
571 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCredits $0.0051597648052809
307
تومان
1,152,983
تومان
-6.1658% -18.695% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
572 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOduwacoin $0.274036853636
16,305
تومان
1,147,908
تومان
19.0596% 5.9806% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
573 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالunFederalReserve $0.0038959581994694
232
تومان
1,135,369
تومان
76.2965% -19.3066% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
574 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMetaverse ETP $0.013487284018789
802
تومان
1,134,270
تومان
-0.9346% -16.8621% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
575 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNeutrino Token $0.22037352037404
13,112
تومان
1,107,431
تومان
-3.3976% -14.8869% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
576 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUnifty $0.61551772483821
36,623
تومان
1,069,285
تومان
0.0827% 2.0049% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
577 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAMLT $0.0026917074940432
160
تومان
1,057,128
تومان
-7.3955% -13.0702% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
578 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالYield Optimization Platform & Protocol $0.052953465887122
3,151
تومان
1,038,894
تومان
-10.9875% -16.9336% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
579 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGenesis Vision $0.23362174935781
13,900
تومان
1,034,216
تومان
0.2388% 3.5417% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
580 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMonetha $0.0029409150675444
175
تومان
1,000,295
تومان
-3.0172% -7.8145% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
581 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGoWithMi $6.1590529663825E-5
4
تومان
970,985
تومان
3.1476% -8.9037% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
582 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitCore $0.05947467394821
3,539
تومان
961,335
تومان
0.3831% -21.591% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
583 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMithril $0.00078358137282534
47
تومان
899,799
تومان
5.7362% -12.7095% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
584 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMoeda Loyalty Points $0.030010003084534
1,786
تومان
791,126
تومان
-7.107% -12.12% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
585 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNebulas $0.0079245170953681
472
تومان
735,789
تومان
-13.8799% -15.2059% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
586 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAion $0.0018005634334622
107
تومان
726,586
تومان
5.8959% -16.6276% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
587 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالReserve $2.9034273493871
172,754
تومان
683,577
تومان
-0.3148% -0.0436% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
588 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWaykiChain $0.0047102326520828
280
تومان
659,152
تومان
-5.9406% -9.1494% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
589 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVanilla Network $1.1493091284719
68,384
تومان
651,848
تومان
-4.4799% -15.2293% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
590 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHakka.Finance $0.0015444701791096
92
تومان
599,283
تومان
-7.6536% -17.879% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
591 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUSDK $1.2196910094019
72,572
تومان
596,076
تومان
0.2428% -0.3291% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
592 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIQeon $0.10829822882066
6,444
تومان
594,759
تومان
1.2313% -19.9632% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
593 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCOVER Protocol $7.0758018634019
421,010
تومان
580,216
تومان
-0.0697% 18.787% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
594 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDIGG $741.43550506019
44,115,413
تومان
573,473
تومان
-1.1603% -29.347% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
595 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCyberFi Token $0.25662832013072
15,269
تومان
560,733
تومان
-11.1978% -30.5321% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
596 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCUTcoin $0.0032419112817064
193
تومان
524,965
تومان
-4.6611% -14.6519% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
597 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالQLC Chain $0.00083550632673364
50
تومان
501,304
تومان
0.6647% 65.5018% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
598 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUnlimitedIP $0.00031300901360578
19
تومان
482,029
تومان
-4.2868% -10.0757% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
599 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDash Diamond $0.0019034973415481
113
تومان
481,423
تومان
-12.34% 2.072% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
600 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBread $0.005347084358557
318
تومان
475,156
تومان
-6.6392% 74.4325% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
601 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSuper Zero Protocol $0.0066071749928092
393
تومان
447,664
تومان
15.0969% -14.8862% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
602 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSwingby $0.00031459992760582
19
تومان
446,359
تومان
13.635% -17.9671% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
603 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTokenClub $0.00051246277555631
30
تومان
443,527
تومان
-0.8% -31.3938% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
604 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEdgeware $0.0023541613696521
140
تومان
439,849
تومان
3.2384% -5.3047% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
605 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWePower $0.000627077232525
37
تومان
431,936
تومان
-0.0568% 24.6487% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
606 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVether $1.94468361
115,709
تومان
428,786
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
607 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAppCoins $0.00050404219807382
30
تومان
423,542
تومان
-67.1628% -23.7523% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
608 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRefereum $8.3576152703205E-5
5
تومان
416,318
تومان
-1.7511% -15.1667% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
609 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSwerve $0.017605592133108
1,048
تومان
401,801
تومان
-2.9051% -32.9078% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
610 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDavinci Coin $4.4321276303541E-5
3
تومان
375,781
تومان
-8.605% -15.2429% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
611 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAitra $0.056828797761676
3,381
تومان
374,995
تومان
-4.6611% -13.4907% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
612 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFalcon Project $9.3279769049253E-5
6
تومان
368,575
تومان
-7.5938% -23.4086% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
613 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSmartCash $4.6998190633457E-5
3
تومان
365,590
تومان
41.3375% -6.1661% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
614 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالXMax $1.4170723456517E-5
1
تومان
359,587
تومان
12.0628% 0.5659% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
615 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFeathercoin $0.0012921336536623
77
تومان
352,972
تومان
4.6336% -7.2303% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
616 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTrue Seigniorage Dollar $0.01458856884096
868
تومان
342,516
تومان
0.0033% -0.0065% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
617 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOctoFi $0.43009163154589
25,590
تومان
332,836
تومان
0.0404% -20.411% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
618 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFREEdom Coin $2.3727572869739E-7
0
تومان
327,586
تومان
-2.9683% -10.6301% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
619 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOST $0.0003078025983037
18
تومان
287,950
تومان
1.4992% -19.1455% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
620 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTurtleCoin $2.8664538252827E-6
0
تومان
280,509
تومان
-13.4343% -22.2146% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
621 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBOT $0.00039885697177466
24
تومان
277,329
تومان
0.0016% -1.0429% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
622 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCRYPTO20 $0.00675
402
تومان
274,429
تومان
-1.4455% -14.0803% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
623 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEtherparty $0.00026966781424177
16
تومان
269,668
تومان
-6.8891% 0.7762% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
624 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAPY.Finance $0.0040310820072115
240
تومان
267,946
تومان
-7.4031% -36.3311% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
625 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCoinFi $0.00090300099281363
54
تومان
266,578
تومان
-4.2086% -7.8715% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
626 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEnecuum $0.0006001906409014
36
تومان
262,372
تومان
0.0132% -20.8085% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
627 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHyprr $0.00053037559319223
32
تومان
260,867
تومان
-7.5001% -23.7931% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
628 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCyberMiles $0.00024776078498026
15
تومان
247,761
تومان
-0.4015% -16.0538% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
629 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUbiq $0.0043716014316977
260
تومان
223,818
تومان
4.5114% -1.0283% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
630 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPRivaCY Coin $0.025935290253651
1,543
تومان
219,912
تومان
-7.3851% -13.378% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
631 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEnigma $0.018976165500782
1,129
تومان
208,952
تومان
-4.4655% -23.1658% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
632 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIncaKoin $1.084E-5
1
تومان
194,445
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
633 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNIX $0.0035375998582312
210
تومان
174,186
تومان
-7.0622% -23.0087% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
634 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDigitalNote $2.3501739888213E-5
1
تومان
169,607
تومان
-0.9823% -5.9049% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
635 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالViacoin $0.0060931946073498
363
تومان
141,210
تومان
4.8143% -14.9611% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
636 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCBC.network $0.0038201112998573
227
تومان
128,598
تومان
931.8428% -4.7132% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
637 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBibox Token $0.0047267926963801
281
تومان
96,282
تومان
3.6806% -12.9558% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
638 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCovesting $0.0048642
289
تومان
91,085
تومان
-2.7106% -20.6411% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
639 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEverex $0.0062782443803597
374
تومان
76,766
تومان
0.024% -18.4159% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
640 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNon-Fungible Yearn $0.7535471408263
44,836
تومان
71,391
تومان
-7.0941% -22.6528% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
641 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitcoin Confidential $9.6442390177336E-6
1
تومان
71,039
تومان
-5.3976% -38.7711% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
642 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRapids $0.002933939125404
175
تومان
54,362
تومان
14.9144% -26.1921% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
643 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCreaEther $38.0763761
2,265,544
تومان
52,687
تومان
0.6163% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
644 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPhoenix Token $0.001256511895196
75
تومان
41,414
تومان
-25.3155% -26.0655% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
645 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitnation $7.7955445967521E-7
0
تومان
23,733
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
646 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMultiplier $0.00017522136758798
10
تومان
23,370
تومان
-79.8608% -95.3246% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
647 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDuckDaoDime $0.012991617259814
773
تومان
14,770
تومان
0.0327% -13.5229% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
648 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNeocoin $0.00160479
95
تومان
9,870
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
649 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSquareBit $0.0015104
90
تومان
1,620
تومان
0% 109.568% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
650 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGeoDB $0.00014829789048538
9
تومان
593
تومان
1.7991% 3.4879% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
651 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRare FND $5.0006701041871E-6
0
تومان
137
تومان
-0.0337% -21.7329% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
652 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRipio Credit Network $0.0017332505391497
103
تومان
2
تومان
2.1533% -8.2486% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
653 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEOS Force $0.001789768491168
106
تومان
0
تومان
1.2526% -26.8862% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
654 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFlourMix $0.012661305628524
753
تومان
0
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
655 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPlasma Finance $0.0041277114639506
246
تومان
0
تومان
51.3044% -34.8276% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
656 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNeutrino USD $0.035047870368581
2,085
تومان
0
تومان
0.0078% -3.9362% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
657 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWagerr $2,506,108,968.9858
149,113,483,654,655
تومان
0
تومان
0.2717% -5.2354% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
658 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالqiibee foundation $0.0078984213188518
470
تومان
0
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
659 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCoinmetro Token $0.59945784236388
35,668
تومان
0
تومان
-0.2503% -1.9096% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
660 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCompound USDT $0.021967342220158
1,307
تومان
0
تومان
-0.0025% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
661 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPalGold $0.0037845395387023
225
تومان
0
تومان
28.1969% 43.0727% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
662 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUNION Protocol Governance Token $0.00026658886073428
16
تومان
0
تومان
1.4229% -20.681% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
663 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLBRY Credits $0.0034780925039013
207
تومان
0
تومان
-2.0705% 22.2799% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
664 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCheckDot $0.42744247726738
25,433
تومان
0
تومان
1.0315% 20.1699% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
665 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDogechain $0.00056623777613965
34
تومان
0
تومان
2.9166% -42.8335% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
666 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBaaSid $0.00035277237636264
21
تومان
0
تومان
0.0327% -9.4462% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
667 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCallisto Network $0.00017805571730904
11
تومان
0
تومان
-15.839% -2.6662% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
668 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالChrono.tech $30.12
1,792,140
تومان
0
تومان
2.3445% -3.2558% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
669 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStrong $3.9263924487321
233,620
تومان
0
تومان
1.9719% -21.1487% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
670 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGoldario $0.044107797587685
2,624
تومان
0
تومان
-6.4951% -35.4097% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
671 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDYAKON $0.00016108448672415
10
تومان
0
تومان
8.2173% 1.3965% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
672 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEmercoin $0.0070497285950186
419
تومان
0
تومان
0.9554% -5.956% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
673 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالZano $2.057653580557
122,430
تومان
0
تومان
-1.2351% -16.4256% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
674 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالpTokens BTC $9,271.1740248367
551,634,854
تومان
0
تومان
3.7608% -27.0044% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
675 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSpankChain $0.002768217302837
165
تومان
0
تومان
-6.9002% -24.2214% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
676 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBSCEX $1.0906969538697
64,896
تومان
0
تومان
2.0403% 5.6944% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
677 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHoly Trinity $5.6237
334,610
تومان
0
تومان
-4.5326% -16.365% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
678 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLockTrip $0.37488047163468
22,305
تومان
0
تومان
1.1409% -26.3303% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
679 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDueter $2.8565787342315E-11
0
تومان
0
تومان
-4.4291% -15.9787% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
680 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAave [old] $0.51426496607935
30,599
تومان
0
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
681 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVeritaseum $27.06837823134
1,610,569
تومان
0
تومان
26.8233% -4.1939% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
682 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOKB $50.205611218097
2,987,234
تومان
0
تومان
1.2839% -9.8258% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
683 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEtho Protocol $0.017627850616928
1,049
تومان
0
تومان
-1.3761% -18.7729% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
684 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالownix $0.0086202426725049
513
تومان
0
تومان
-1.7232% -0.0203% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
685 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFerrum Network $0.051048835225323
3,037
تومان
0
تومان
1.0174% -12.8945% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
686 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCream ETH 2 $11.189893882955
665,799
تومان
0
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
687 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTalentCoin $0.0019253431391564
115
تومان
0
تومان
-8.0312% -18.134% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
688 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالApollo Currency $3.551111215995E-5
2
تومان
0
تومان
-2.1914% -20.7787% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
689 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCluCoin $3.5999564522145E-10
0
تومان
0
تومان
-24.9434% 22.9762% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
690 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUniversa $0.0020359195006578
121
تومان
0
تومان
0% -2.1377% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
691 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHotbit Token $0.012654470061751
753
تومان
0
تومان
-4.5954% -25.6144% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
692 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGlobal AEX Token $0.017418015924104
1,036
تومان
0
تومان
-4.4058% -11.6454% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
693 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMyriad $9.9999323670892E-6
1
تومان
0
تومان
-0.006% 88.4617% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
694 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMettalex $3.1534511241228
187,630
تومان
0
تومان
7.631% -6.4618% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
695 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOpenAlexa Protocol $0.33422934688158
19,887
تومان
0
تومان
38.9841% -39.2494% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
696 قیمت لحظه ای ارز دیجیتال0Chain $0.10954479514185
6,518
تومان
0
تومان
-0.4232% -16.7923% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
697 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDuck DAO (DLP Duck Token) $0.00086238745530589
51
تومان
0
تومان
-0.6078% -17.0436% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
698 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالXaya $0.11906148055207
7,084
تومان
0
تومان
0.7533% -23.4741% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
699 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDFOhub $0.70836059447577
42,147
تومان
0
تومان
-0.7163% 17.6189% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
700 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAurora $0.000135
8
تومان
0
تومان
1.2753% -0.6181% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
701 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالArenum $0.054263011335915
3,229
تومان
0
تومان
-2.9462% -20.1555% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
702 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPancake Bunny $0.1145381784393
6,815
تومان
0
تومان
4.0969% -12.9332% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
703 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAnyswap $3.1411963253264
186,901
تومان
0
تومان
-0.0536% -13.2537% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
704 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKira Network $0.073844614256676
4,394
تومان
0
تومان
1.9764% -13.9308% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
705 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPancake Bunny $0.1145381784393
6,815
تومان
0
تومان
4.0969% -12.9332% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
706 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUpBots $7.1796706145687E-5
4
تومان
0
تومان
0.7775% -15.4216% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
707 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKirobo $0.023091960488524
1,374
تومان
0
تومان
-4.0742% -20.1039% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
708 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPundi X (Old) $0.0013
77
تومان
0
تومان
0% -80.4255% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
709 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUltra Salescloud $0.00088562
53
تومان
0
تومان
0% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
710 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالVexanium $0.0012734044764458
76
تومان
0
تومان
1.1254% 0.6686% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
711 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالsEUR $1.0083471246026
59,997
تومان
0
تومان
0.2006% -1.3816% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
712 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAutobahn Network $0.0037639129590093
224
تومان
0
تومان
-6.6363% -13.7808% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
713 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLegioDAO $0.018118070021381
1,078
تومان
0
تومان
-0.0346% -0.4661% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
714 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKoinos $0.51467155289976
30,623
تومان
0
تومان
7.3152% -24.3856% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
715 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOceanEx Token $0.00027709236181386
16
تومان
0
تومان
2.6078% -14.0257% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
716 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDOS Network $0.0013718572743377
82
تومان
0
تومان
0.9125% -13.5978% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
717 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDuck DAO (DLP Duck Token) $0.00086238745530589
51
تومان
0
تومان
-0.6078% -17.0436% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
718 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBitcoin Vault $1.6040900703928
95,443
تومان
0
تومان
-5.2005% -12.0836% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
719 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBuying.com $0.0018098119098448
108
تومان
0
تومان
0.2531% -8.6235% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
720 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDEUS Finance DEA $91.879908578348
5,466,855
تومان
0
تومان
0.2516% -6.8135% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
721 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDecentr $0.0067721510648374
403
تومان
0
تومان
0.0132% -12.7231% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
722 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSafe $2.2363279631369
133,062
تومان
0
تومان
-2.1935% -4.1956% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
723 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDoge Killer $400.88653175928
23,852,749
تومان
0
تومان
0.4539% -28.6666% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
724 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالKyber Network Crystal Legacy $1.3810838023833
82,174
تومان
0
تومان
-26.4883% -29.8692% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
725 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDeXe $13.101237305637
779,524
تومان
0
تومان
1.7017% -10.003% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
726 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالChainX $0.17431454927466
10,372
تومان
0
تومان
0.8795% -14.2146% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
727 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالShabu Shabu Finance $0.046675344092768
2,777
تومان
0
تومان
-0.0057% -0.0439% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
728 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFinxflo $0.0012903300992913
77
تومان
0
تومان
0.7726% -2.9295% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
729 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالIncognito $0.36801518820747
21,897
تومان
0
تومان
-4.3751% -10.8726% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
730 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSmooth Love Potion $0.0037709080785605
224
تومان
0
تومان
3.2674% -17.0991% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
731 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWPP TOKEN $0.00025001006833215
15
تومان
0
تومان
31.5985% 0% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
732 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالFarmerCrypto $0.021900651614295
1,303
تومان
0
تومان
19.0234% -36.7827% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
733 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSingle Collateral DAI $24.773359874339
1,474,015
تومان
0
تومان
3.1985% 20.6722% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
734 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBlocknet $0.091469053673373
5,442
تومان
0
تومان
-2.7623% -15.0516% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
735 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالB21 Invest $0.0027431074238386
163
تومان
0
تومان
-2.7849% -23.3278% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
736 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBandot Protocol $0.012989556617917
773
تومان
0
تومان
0.1454% -11.0376% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
737 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالLiquidity Dividends Protocol $0.0013304804000147
79
تومان
0
تومان
0% -0.322% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
738 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNiobio $0.015828155081272
942
تومان
0
تومان
66.7598% -16.66% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
739 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالÆternity $0.044150966513431
2,627
تومان
0
تومان
-1.7421% -12.2555% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
740 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEscoinToken $1.3555518393284
80,655
تومان
0
تومان
3.4502% 1.4138% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
741 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSingularDTV $4.0284163400106E-5
2
تومان
0
تومان
21.1464% 136.2278% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
742 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPIBBLE $0.00048626208331306
29
تومان
0
تومان
3.3968% -11.9343% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
743 قیمت لحظه ای ارز دیجیتال88mph $0.022127028294565
1,317
تومان
0
تومان
2.1844% -24.1275% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
744 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSpheroid Universe $0.0016255163191079
97
تومان
0
تومان
-0.4767% -14.8531% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
745 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالTomoChain $0.70545120000636
41,974
تومان
0
تومان
3.7933% -19.5291% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
746 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPieDAO DOUGH v2 $0.030184405851098
1,796
تومان
0
تومان
-0.2486% -23.4392% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
747 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEUNO $0.00010560787141898
6
تومان
0
تومان
47.966% -36.3601% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
748 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSentiment Token $0.0010036980099587
60
تومان
0
تومان
-50.8448% 0.0104% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
749 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAstroElon $6.9300151217478E-9
0
تومان
0
تومان
-8.5186% -24.2235% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
750 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDatabroker $0.0092940031166361
553
تومان
0
تومان
146.7649% -0.4031% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
751 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالValue Liquidity $0.028229409568185
1,680
تومان
0
تومان
0.8727% -19.9915% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
752 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPlato Farm (MARK) $6.19205611202E-7
0
تومان
0
تومان
-3.7211% -0.6214% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
753 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPermission Coin $0.00041113058901746
24
تومان
0
تومان
3.3579% -0.1962% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
754 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالBeam $0.025056010873064
1,491
تومان
0
تومان
0.3636% 4.0855% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
755 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGraviocoin $0.012080508580606
719
تومان
0
تومان
0.9158% -14.5675% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
756 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDobermann $3.8286472087293E-10
0
تومان
0
تومان
0% 0.3738% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
757 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالQcash $0.096221525826711
5,725
تومان
0
تومان
0.2031% -6.1099% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
758 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالHEX $0.0019046083019161
113
تومان
0
تومان
1.6146% -21.0318% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
759 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDMarket $3.7617837310019E-5
2
تومان
0
تومان
2.6472% 70.6963% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
760 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAave Ethereum $1,212.0233256391
72,115,388
تومان
0
تومان
-15.6584% -30.5732% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
761 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالZap $0.0030011875519866
179
تومان
0
تومان
-32.4392% -18.7507% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
762 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPayRue (Propel) $2.656702799644E-5
2
تومان
0
تومان
-20.8862% -29.6643% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
763 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالMinds $0.12646356944144
7,525
تومان
0
تومان
-7.7891% -25.6094% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
764 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEmblem $0.02934
1,746
تومان
0
تومان
0.7901% 6.3043% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
765 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAnatha $0.03037616124398
1,807
تومان
0
تومان
4.9325% 9.3893% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
766 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالOneSwap DAO Token $0.24831115052515
14,775
تومان
0
تومان
-3.6359% -5.9916% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
767 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالgovernance ZIL $10.854117024235
645,820
تومان
0
تومان
-1.5125% -13.4011% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
768 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالGreenTrust $1.4749521754346E-9
0
تومان
0
تومان
-20.2835% -32.6555% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
769 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالPAC Protocol $7.2573051662327E-5
4
تومان
0
تومان
0.6375% -8.441% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
770 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSolex Finance $0.007226555767701
430
تومان
0
تومان
-23.3665% -4.4869% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
771 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالJupiter $1.2898720556583
76,747
تومان
0
تومان
4.8142% -11.0352% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
772 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالUltra $0.1573504488397
9,362
تومان
0
تومان
1.2416% -13.3705% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
773 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالSnowSwap $0.30860286505262
18,362
تومان
0
تومان
-3.1862% -9.8298% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
774 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDAPS Coin $4.4879418702284E-6
0
تومان
0
تومان
-64.9777% -35.1741% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
775 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالStorm Token $0.0017295735967287
103
تومان
0
تومان
-3.5267% -12.7003% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
776 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDx $0.17313571888302
10,302
تومان
0
تومان
-5.8654% -18.0056% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
777 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالDexKit $0.20093957635488
11,956
تومان
0
تومان
-6.7614% -20.2811% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
778 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالRook $1.46
86,870
تومان
0
تومان
0% -24.0957% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
779 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالX-CASH $2.2092776279584E-6
0
تومان
0
تومان
-31.5224% -1.2873% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
780 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالCompound Basic Attention Token $0.0062464227454623
372
تومان
0
تومان
-6.7057% -16.19% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
781 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالAxion $9.7070849638607E-6
1
تومان
0
تومان
3.4445% -5.9743% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
782 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالEthereumMax $4.6464632718267E-9
0
تومان
0
تومان
-6.5159% -18.1611% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
783 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالsuterusu $0.000389978389385
23
تومان
0
تومان
-0.883% -23.9081% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
784 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالWrapped CrescoFin $0.06209323348377
3,695
تومان
0
تومان
-4.8543% -99.6381% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال
785 قیمت لحظه ای ارز دیجیتالNeblio $0.010708042304641
637
تومان
0
تومان
27.972% 6.6709% قیمت لحظه ای ارز دیجیتال

در این بخش از آکادمی بیتریوم قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، قیمت روز ارزهای دیجیتال، آخرین قیمت بازار ارز و تحلیل روزانه هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

قیمت لحظه ای ارز دیجیتال:

قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، قیمت آن در حال حاضر است. این قیمت از طریق پلتفرم های معاملاتی ارز دیجیتال به صورت لحظه ای به روز می شود.

قیمت لحظه ای ارز دیجیتال به شما کمک می کند تا بتوانید با بررسی چارت بهترین نقاط برای انجام معامله را پیدا کنید و همیشه سود خوبی را بدست آورید.

قیمت روز ارز دیجیتال:

قیمت روز ارز دیجیتال، متوسط قیمت آن در طول روز است. این قیمت از طریق جمع بندی قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در طول روز به دست می آید.

آخرین قیمت بازار ارز:

آخرین قیمت بازار ارز، قیمت ارز دیجیتال در آخرین معامله انجام شده است. این قیمت از طریق پلتفرم های معاملاتی ارز دیجیتال به دست می آید.

تحلیل ارز دیجیتال:

آکادمی بیتریوم  تحلیل روزانه هر ارز دیجیتال را در صفحه هر ارز و در بخش تحلیل ها ارائه می کند. این تحلیل توسط کارشناسان ارز دیجیتال انجام می شود و اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران و معامله گران قرار می دهد.

Volume
Play
1x
00:00/00:00