سیگنال ها

سیگنال های آکادمی بیتریوم با وسواس خاصی انتخاب شده است تا در کنار هم به سود خوبی برسیم.

XAU

SHORT_LIVE

OPENS: MARKET ( 1828.43 ) / 1837
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
1825.73
1822.96
1819.57
1813.87
1806.49
1792.63

SL: 1852.08

 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
 • تارگت سوم تاچ شد
مشاهده سیگنال

MATIC

LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (0.554 ) /0.534
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
0.560
0.572
0.584
0.602
0.626
0.650

SL: 0.5198

 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
 • تارگت سوم تاچ شد
مشاهده سیگنال

MKR

LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (1285 ) / 1242
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
1296
1310
1324
1352
1393
1450
1509

SL: 1201

 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
 • تارگت سوم تاچ شد
 • تارگت چهارم تاچ شد
 • تارگت پنجم تاچ شد
 • تارگت ششم تاچ شد
 • تارگت هفتم تاچ شد
مشاهده سیگنال

ENJ

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET ( 0.219 ) / 0.224

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
0.2175
0.2153
0.2130
0.2085
0.2024
0.1942
0.1863

SL: 0.2325

 • استاپ
مشاهده سیگنال

xau

short in mark price ( 1923.375)

tps:

1921.846

1919.735

1916.718

1913.803

1909.077

1903.848

sl: 1934.374

 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
 • تارگت سوم تاچ شد
 • تارگت چهارم تاچ شد
 • تارگت پنجم تاچ شد
 • تارگت ششم تاچ شد
مشاهده سیگنال

ETC

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET ( 15.21 ) / 15.54
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
15.05
14.89
14.74
14.44
13.99
13.43
12.88

SL: 16.0543

 • اماده برای تارگت زدن
مشاهده سیگنال

USDCAD

LONG IN : MARK PRICE ( 1.35158 ) & 1.3469

TPS:
1.35426
1.35668
1.35884
1.36430
1.36938
1.37777

SL: 1.33546

مشاهده سیگنال

US30

LONG IN MARK PRICE ( 34359)

TPS:
34373
34458
34574
34769
34939

SL: 34022.08

 • بریم برای تارگت زدن
مشاهده سیگنال
Volume
Play
1x
00:00/00:00