تحلیل دامیننس تتر

تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/31

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

امشب شاخص از روی حمایت 4.74 بلند شده و میتواند تا مقاومت 5.1 صعود داشته باشد، که منجر به نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها میشود.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/LcyBU1bx/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/30

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در تحلیل امشب هم میبینیم شاخص به کف کانال رسیده است و میتواند تا مقاومت 5.1 صعود داشته باشد.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/oQB46Pt7/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/28

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

باید در نظر داشته باشیم در صورت شکست محدوده 4.8، شاخص میتواند روند صعودی را که منجر به نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها میوشد، ایجاد کند.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/ErBaBO1y/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


مشاهده تحلیل های دیگر

تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/27

در تحلیل امشب مشاهده کردیم که شاخص به محدوده مقاومتی 4.87 برخورد داشته و از ناحیه ریجکت شده است.

میتوان در نظر داشت که در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت های 5.26 یا 4.87، شاخص توانایی ایجاد روند نزولی را تا حمایت های زیرین دارد که منجر به صعود قیمت بیت کوین و آلت کوین ها میشود.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/GZT5SLJi/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/23

امروز CPI آمریکا کمتر از پیشبینی اعلام شد که به نفع بازار کریپتو میباشد و شاخص به زیر محدوده شکسته شده بازگشت داشته است.

میتوانیم روند نزولی را ادامه دار بدانیم که باعث رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها میشود، در صورتی که حمایت 4.33 شکسته شود، شاخص روند نزولی شارپی خواهد داشت.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/kFSicdB6/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/22

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص سقف رنج باکس را شکست داده است، میتوانیم از این ناحیه یا بعد از پولبک بر روی محدوده، شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/9BLK3fgo/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/21

دامیننس تتر بار دیگر به ناحیه عرضه رسیده و روند نزولی رو تشکیل داده است.

میتوانیم از این ناحیه با تثبیت کندل استیک نزولی، شاهد نزول مجدد شاخص باشیم که منجر به رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها میشود.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/cpOuacll/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/20

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول آن میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در صورت ایجاد کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 4.6 یا در همین ناحیه، میتوانیم شاهد نزول مجدد شاخص باشیم

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/Ll25I3QG/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/12

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول آن میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص با نزول اخیر محدوده 4.6 را شکست داده و با یک موج اصلاحی به زیر آن برگشته است، در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/VjqYzYQU/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/9

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم و همینطور بلعکس.

شاخص در زیر مقاومت مهمی قرار دارد و باید واکنش به آن را در نظر بگیریم، میتوانیم در صورت شکست، روند صعودی داشته باشیم و با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر آن، میتوانیم روند نزولی را شاهد باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/DKhhzlFe/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/3/1

همینطور که میدانید شاخص زیر با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

برای روند نزولی اصلی شاخص که صعود شارپ بیت کوین و آلت کوین ها را در بر دارد، باید منتظر شکست حمایت 3.97 باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/ApHVrktm/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امروز 1403/2/30

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص با نزول اخیر خودش را به حمایت 4.69 رسانده، در صورت ایجاد کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/2GFw0qIz/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/2/25

میدانید که شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در حال حاضر شاخص به زیر مقاومت استاتیک 5.12 رسیده است، در صورت ایجاد کندل استیک نزولی، میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/1BUJ0XBr/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/2/17

همینطور که میدانید شاخص زیر با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در تحلیل امشب مشاهده کردیم که شاخص به کف کانال و حمایت استاتیک رسیده است. در صورت شکست سقف کندل های قبلی، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/rvmdYQHX/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/2/15

همینطور که میدانید دامیننس تتر با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود شاخص، میتوانیم شاهد افت ارزش بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در حال حاضر در تایم چهار ساعته، شاخص روند صعودی دارد و یک اصلاح داشته است، اگر کف کانال یا روی حمایت استاتیک، تاییدیه کندل استیک صعودی مشاهده کردیم، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/oa2IxLKO/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/2/11

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت نزول آن میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

مشاهده میکنید که شاخص با صعود اخیر به زیر مقاومت 5.13 رسیده است در صورت ایجاد کندل استیک نزولی در زیر آن میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم و در صورت شکست باید شاهد ادامه روند صعودی و ریزش قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/mQEZql33/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/2/10

دامیننس تتر سیگنال نزول را از مقاومت 4.94 نشان داده است. میتوانیم از این ناحیه شاهد نزول تا حمایت زیرین باشیم.

میدانید که شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت نزول آن میتوانیم شاهد صعود قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/OEZwrdis/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/2/5

دامیننس تتر بعد از مدت ها CP زدن از روی حمایت 4.6 بلند شده است. در صورت شکست مقاومت 4.79، میتوانیم ادامه روند صعودی را شاهد باشیم.

میدانید که شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. در صورت صعود شاخص، میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/5T22D2TL/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/2/3

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال با صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص در حال حاضر به حمایت 4.64 رسیده. در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این حمایت، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/sZRYIHg3/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/2/2

دوستان شاخص فوق با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت صعود شاخص، میتوانیم شاهد افت ارزش بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

با نزول دیشب، شاخص خودش را به حمایت استاتیک رسانده، در صورتی که تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه ببینیم، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/MzhZ2yHm/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/1/29

دامیننس تتر مقاومت 5.12 و سقف کانال را تاچ کرده است. میتوانیم شاهد نزول شاخص از این ناحیه باشیم. در صورتی که این مقاومت شکسته شود، روند صعودی شارپی را میتوانیم تجربه کنیم.

باید در نظر داشت شاخص، با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد و در صورت نزول باعث رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها میشود.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/YTW1ZN4G/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/1/23

همینطور که میدانید شاخص زیر با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت صعود شاخص، میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در تحلیل امشب مشاهده میکنید که شاخص از ناحیه 4.17 حمایت شده و سیگنال صعود را به ما نشان داده. با مشاهده کندل استیک کی بار در این ناحیه، میتونیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/9F5aEy4Y/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/1/22

در تحلیل زیر مشاهده میکنید که شاخص با اخبار امروز، یک لگ صعودی داشته و د ر زیر مقاومت های مشخص شده، با کندل فعلی، سیگنال روند نزولی را به ما نشان داده است.

با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر دو مقاومت رسم شده، میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/rfW0Ioq3/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امروز 1403/1/20

دوستان با شروع کندل های این هفته، شاخص روند نزولی را سر گرفته و میتواند از همین ناحیه یا پس از پولبک بر روی محدوده استاتیک، روند نزولی خود را ادامه دهد.

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم

تحلیل دامیننس تتر.

https://www.tradingview.com/x/Q7rG5uen/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/1/18

دوستان همینطور که میدانید شاخص فوق با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد صعود قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در تحلیل امشب مشاهده میکنید که شاخص از مقاومت 4.4 ریجکت شده است. این روند نزولی میتواند از همین ناحیه یا بعد از ایجاد کندل استیک نزولی، در زیر مقاومت 4.4 بار دیگر تا حمایت 4.18 نزول کند.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/5lJBAFHo/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1403/1/14

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد افزایش ارزش بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در حال حاضر شاخص به مقاومت 4.4 واکنش داده. در صورتی که کف کندل فعلی شکسته شود میتوانیم نزول را تا حمایت 4.2 شاهد باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/eFAEUT5o/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امروز 1403/1/11

دوستان همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد به طور مثال در صورت صعود شاخص، میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در حال حاضر شاخص برای خودش در ناحیه فعلی حمایتی را تشکیل داده در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی در این ناحیه میتوانیم شاهد صعود شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/3Zyub8K1/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امروز 1403/1/7

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد افزایش قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص بعد از اصلاح تا مقاومت 4.67، مجددا وارد روند نزولی شده و به حمایت بسیار مهم 3.79 نزدیک شده است. برای ادامه روند نزولی باید منتظر شکست حمایت 3.79 باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/N9ygZZM3/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1402/12/19

در عکس زیر میبینیم که حمایت بسیار مهم ویکلی تاچ شده. میدانید که شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت صعود شاخص، میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

میتوانیم از این ناحیه یک اصلاح رو به بالا داشته باشیم که باعث نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها میشود. لازم به ذکر است در صورت شکست این حمایت روند نزولی شارپی را میتوانیم شاهد باشیم.

تحلیل دامیننس تتر

https://www.tradingview.com/x/1r2N9ifY/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امروز 1402/12/15

دوستان داریم به حمایت ویکلی شاخص نزدیک میشویم. سناریو کلی و میان مدت میتواند به این صورت باشد که نزدیک به حمایت، یک روند صعودی اصلاحی داشته باشیم تا در ATH بیت کوین پوزیشن های شورت فعال شود. و بعد از این پوزیشن های شورت، شکست ATH را در کنار استاپ هانت بازار شاهد باشیم.

اما در تایم های پایین تر باید حتما به شاخص دید دو طرفه داشته باشیم . با شکست حمایت شاهد روند نزولی یا با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت شاهد روند صعودی اصلاحی باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1402/12/8

تحلیل دامیننس تتر

همینطور که می‌دانید شاخص با روند بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها را شاهد باشیم.

در حال حاضر روند نزولی ایجاد شده و بعد از شکست کف اخیر میتوانیم بگیم که حمایت خاصی برای شاخص وجود ندارد پس میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

https://www.tradingview.com/x/3wxMJzhG/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1402/12/7

تحلیل دامیننس تتر

هیمنطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت نزول شاخص میتوانیم شاهد روند صعودی قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در حال حاضر شاخص حمایت 5.04 رو شکست داده در صورت تثبیت کندل در زیر این ناحیه و شکست خط روند نزولی، میتوانیم نزول شارپ شاخص را شاهد باشیم.

https://www.tradingview.com/x/89XgvezI/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل دامیننس تتر امشب 1402/12/1

تحلیل دامیننس تتر

همینطور که میدانید شاخص فوق با روند بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال: با صعود آن میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در تحلیل فوق مشاهده میکنید که شاخص توانایی شکست حمایت خطی را نداشته است. از این رو میتواند از همین ناحیه با روند صعودی باعث اصلاح قیمت بیت کوین و آلت کوین ها شود.

https://www.tradingview.com/x/oiWwGlhd/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل دامیننس تتر امروز 1402/11/29

همینطور که در تحلیل امروز مشاهده کردیم، شاخص توانسته است حمایت ویکلی خود را شکست دهد و در تایم روزانه پولبک شکست را به ما نشان داده است. از این رو برای شما نمودار را بررسی و آپدیت کردیم.

لازم به ذکر است که شاخص با روند بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد به طور مثال در صورت نزول آن ما میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم. باید در نظر داشت که درصورت شکست خط حمایتی در تایم روزانه، روند نزولی شاخص ادامه دار خواهد بود.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.

مشاهده نظرات کاربران

5/5 - (2 امتیاز)

13 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00