تحلیل انس جهانی طلا

تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/3/30

انس طلا از روی حمایت روزانه که کف روزانه نیز میباشد، بلند شده و خودش رو به حمایت 2.278 رسانده است.

میتوانیم در صورت شکست این مقاومت انتظار روند صعودی و در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر آن انتظار روند نزولی را داشته باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/pIDnm8mm/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/3/23

انس طلا با نزول امشب شاخص دلار، روند صعودی شارپی داشت و به بالای محدوده 2322 بازگشت داشته است.

میتوانیم روند صعودی را تا مقاومت 2373 به دلیل گپ در لگ نزولی، ادامه دار بدانیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/C73m3Bjv/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/3/19

انس طلا در انتهای هفته نزول شارپی داشت و خودش را به حمایت 2287 که کف قبلی در تایم روزانه میباشد رسانده است.

با باز شدن بازار، واکنش قیمت به این ناحیه مهم میباشد، در صورت شکست باید منتظر روند نزولی در تایم روزانه باشیم و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی در تایم چهار ساعته میتوانیم منتظر روند صعودی باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/pdGSknjW/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


مشاهده تحلیل های دیگر

تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/3/17

انس طلا امروز روند صعودی خودش را حفظ کرده و به محدوده 2353 پولبک زده است.

در صورت تثبیت کندل صعودی در همین ناحیه یا شکست مقاومت 2375، میتوانیم با روند صعودی همراه شویم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/mMj7n8OW/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/3/13

انس طلا را امشب در تایم روزانه بررسی کردیم و محدوده های آن را رسم کردیم، این نواحی بسیار پر اهمیت و موثر برای قیمت میباشد.

فردا با باز شدن بازار باید واکنش قیمت را به محدوده 2325 در نظر بگیریم با شکست میتوانیم شاهد نزول آن باشیم و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی در تایم فریم های پایین تر بر روی این ناحیه، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/X4aJ3vrO/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/3/6

انس طلا در روز های گذشته نزول شارپی داشته و با برخورد به حمایت 2323، وارد موج اصلاحی شده است.

با باز شدن بازار در صورتی که حمایت استاتیک شکسته شود یا در زیر مقاومت 2345، بار دیگر تاییدیه کندل استیک نزولی مشاهده کنیم، میتوانیم با روند نزولی همراه شویم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/bFHHW79H/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/3/5

انس طلا همانند انتظاری که در تحلیل های قبل داشتیم روند نزولی را ادامه داد و بعد از شکست و تثبیت در زیر محدوده 2350، بازار بسته شد.

با باز شدن بازار در صورت ایجاد کندل استیک نزولی در زیر محدوده 2350 میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/pqiLQRft/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/3/1

انس طلا را مشاهده میکنید که بعد از برخورد به محدوده 2410 موج صعودی را ایجاد کرده و این موج صعودی مقاومت 2421 را شکست داده است.

بعد از شکست این مقاومت و لگ صعودی دوم، مشاهده میکنیم که قیمت به این ناحیه نزدیک شده است، در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 2421 یا 2410، میتوانیم با روند صعودی همراه شویم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/r6TwciqQ/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/2/29

انس طلا با صعود اخیر به مقاومت بسیار مهم نفوذ داشته و نزدیک به ATH بسته شده است.

در کل روند صعودی میباشد و پشت مقاومت، نقدینگی زیادی وجود دارد، میتوانیم با باز شدن بازار بعد ار شکست این مقاومت یا پولبک بر روی محدوده 2396، شاهد رشد مجدد باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/sTxbAlaM/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/2/24

پیرو تحلیل قبل با باز شدن بازار روند نزولی تا حمایت 2330 ایجاد شد، بر روی این حمایت باید دید دو طرفه داشته باشیم.

میتوان در نظر داشت در صورت شکست این حمایت، روند نزولی ادامه خواهد داشت و در صورت ایجاد کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه، میتوانیم شاهد موج صعودی از این ناحیه باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/CXabqd9L/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/2/23

انس جهانی طلا در هفته گذشته قبل از بسته شدن بازار، صعود شارپی داشت و به FVG مقاومتی در ناحیه 2376 رسیده است.

با باز شدن بازار در صورت مشاهده کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد نزول مجدد باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/SnwGmcMN/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/2/19

انس طلا مدت زیادی درون کانال نزولی قرار گرفته و فشرده شده است. برای روند صعودی باید منتظر شکست محدوده 2352 باشیم.

در صورت ایجاد کندل استیک نزولی در زیر مقاومت استاتیک رسم شده نیز میتوانیم با روند نزولی همراه بشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/rrEbMtHC/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/2/17

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید انس طلا بعد از باز شدن بازار به بالای محدوده مقاومتی نفوذ داشته است و نقدینگی پشت را برداشت کرده و باز هم به زیر این ناحیه بازگشت داشته است.

در صورت تثبیت کندل نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد نزول مجدد شاخص تا حمایت های زیرین باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/HNySoLMi/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/2/15

انس جهانی طلا با نزول های اخیر باز هم به حمایت 2274 رسیده است. باید در نظر داشته باشیم ناحیه حمایتی برای ما یک کندل کی بار صعودی ایجاد کرده است.

از این رو میتوان بعد از باز شدن بازار، با شکست مقاومت 2325، شاهد صعود مجدد انس طلا باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/dFCCR3Ov/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/2/12

انس جهانی طلا کف های کندل روزانه قبل را شکست داده است، میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی شاخص باشیم، اما باید خبر امشب را هم در نظر داشته باشیم.

برای همراه شدن با روند نزولی، میتوانیم از شکست حمایت استاتیک 2276 یا تاییدیه کندل استیک زیر مقاومت 2350 استفاده کنیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/yjfYNdlc/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/2/11

انس جهانی مدتی میشود که در تایم چهار ساعته تغییر روند داده است و بعد از آن یک لگ اصلاحی ایجاد کرده است.

میتوانیم بعد از شکست حمایت 2293، یا تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 2348، شاهد نزول مجدد باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/SGgOwGtp/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/2/6

در عکس زیر مشاهده میکنید که طلا این هفته نزول داشته است. برای شما نواحی مهم را با خط قرمز رنگ مشخص کردیم که حمایت های اصلی این بازه زمانی هستند.

اگر امروز و فردا کندل روزانه، بتواند با بادی، زیر حمایت اخیر ما بسته شود. میتوانیم شاهد نزول خوبی از طلا باشیم. در غیر این صورت یک لگ صعودی دیگه از بازار دور از ذهن نیست.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/LVNcQZtK/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/2/5

همینطور که در تحلیل زیر مشاهده میکنید طلا در نزول اخیر کف چهار ساعته را شکسته و در زیر آن تثبیت داشته است.

میتوانیم از همین ناحیه یا بعد از اصلاح تا مقاومت 2355 و مشاهده کندل استیک نزولی، شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/jeAAWhDO/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/2/3

دوستان همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید انس طلا با باز شدن بازار، روند نزولی را ادامه داده و به حمایت 2326، که کف چهار ساعته هست رسیده است.

در صورت شکست محدوده ذکر شده یا تاییدیه کندل استیک نزولی زیر مقاومت 2363، میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/NkuKIUzG/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/2/1

انس طلا قبل از بسته شدن، مومنتوم صعودی را به ما نشان داده و به زیر مقاومت 2398 رسیده است.

در بالای این محدوده استاپ های زیادی وجود دارد. همچنین ATH را در نزدیکی این ناحیه داریم. از این جهت نقدینگی زیادی در بالای این محدوده میباشد، که میتواند با باز شدن بازار با یک لگ صعودی، پس از شکست یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 2362 جمع شود.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/W5c5xdD3/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/1/30

انس طلا نیز در هفته فعلی رنج بوده و حرکت خاصی نداشته است. در حال حاضر مشاهده میکنید که به سقف رنج باکس نزدیک شده است.

برای شما عزیزان نمودار را کامل تحلیل و آپدیت کردیم. در حال حاضر با شکست یا تاییدیه کندل استیک در زیر مقاومت 2397 کار میکنیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/4o5sLwjE/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/1/28

در عکس زیر مشاهده میکنید که انس جهانی طلا، دست بردار از روند صعودی نیست و حمایت 2329، در اصلاح اخیر برای قیمت مثل یک سنگر عمل کرده است.

میتوانیم در حال حاضر با شکست مقاومت 2391 یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 2366 شاهد رشد مجدد کندل ها باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/21iSR6ci/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/1/22

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید طلا با وجود منفی بودن اخبار، روند صعودی خودش را حفظ کرده و بعد از یک نزول شارپ، از روی اوردر بلاک صعودی بلند شده است.

میتوانیم با شکست مقاومت استاتیک یا تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت زیر، شاهد رشد مجدد طلا باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/saOcW8iq/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/1/18

دوستان طلا در روز گذشته، قبل از بسته شدن بازار، بار دیگر ATH جدید تشکیل داد و روند صعودی خودش را حفظ کرد. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

از این رو با باز شدن بازار در صورت مشاهده کندل استیک صعودی بر روی حمایت خطی، یا پس از شکست ATH، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/IGuSj1ZS/
برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


مشاهده تحلیل های دیگر

تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/1/16

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید انس جهانی دیشب طبق انتظار از روی حمایت استاتیک بلند شد و بازهم ATH جدیدی ایجاد کرد. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

باید در نظر داشت که میتوانیم در صورت مشاهده کندل استیک صعودی بر روی حمایت 2287، شاهد رشد مجدد انس طلا باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/MZDLcKXw/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/1/15

دوستان طلا بعد از ایجاد ATH جدید وارد موج اصلاحی شده و به حمایت داینامیک که کف کانال میباشد در کنار محدوده 2265 نزدیک شده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

میتوانیم از این ناحیه یا از روی اوردر بلاک صعودی، بعد از مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی، شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/HqsOqQry/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/1/14

دوستان در روز های گذشته انس جهانی طلا بار دیگر ATH خودش را شکست داد و همچنان روند صعودی خودش را حفظ کرده. برای شما محدوده ها وخطوط را در این تحلیل آپدیت کردیم.

در حال حاضر به مقاومت 2265 رسیده و باید منتظر واکنش به این ناحیه باشیم در صورت تثبیت کندل در بالای این محدوده میتوانیم با روند صعودی همراه شویم و در صورت ایجاد تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم با روند نزولی همراه شویم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/Sm85qcXE/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/1/7

دوستان همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید طلا در تایم چهار ساعته به ناحیه 2197 واکنش نزولی داده و سیگنال نزول را به ما نشان داده است. برای شما محدوده های جدیدی در این تحلیل رسم کردیم.

باید در نظر داشت در صورت تثبیت کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد نزول شاخص تا حمایت 2147 باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/mRvkw3I6/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1403/1/6

در عکس زیر مشاهده میکنید که در تایم هفتگی شاخص سقف کانال خودش را شکست داده است. برای شما عزیزان در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت در صورت شکست مقاومت خطی یا پولبک بر روی حمایت 2108، میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/leY36nMM/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1403/1/5

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که شاخص بعد از صعود اخیر از ناحیه 2220 وارد لگ نزولی شده است و در حال حاضر درون یک کانال نزولی قرار دارد. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت با باز شدن بازار در صورت شکست حمایت 2157 یا تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 2187 میتوانیم شاهد ادامه نزول باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/IGFz3UgM/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1402/12/28

همینطور که در تحلیل زیر میبینید طلا درون یک کانال نزولی فشرده شده است. برای تعیین روند باید منتظر شکست محدوده های 2171 و 2148 باشیم.

با شکست محدوده 2148، میتوانیم شاهد نزول و با شکست مقاومت 2171 میتوانیم شاهد صعود باشیم. لازم به ذکر است که در صورت ایجاد روند نزولی، میتوانیم موج نزولی شارپی را داشته باشیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/J7H4Xt5T/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1402/12/26

دوستان طلا بعد از روند صعودی بلند مدت و شکست ATH های متوالی که داشته، سیگنال نزول را در تایم چهار ساعته نشون داده. برای شما در این نمودار محدوده ها را بار دیگر آپدیت کردیم.

در صورتی که بعد باز شدن بازار، شاهد شکست حمایت 2151 باشیم، میتوانیم شاهد روند نزولی شارپی از طلا باشیم. ( باید در نظر داشت در صورت مشاهده کندل استیک صعودی در تایم چهار ساعته بر روی این ناحیه، سناریو تغییر خواهد کرد. )

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/APMFbkbF/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1402/12/21

در تحلیل امروز مشاهده میکنید که طلا همچنان روند صعودی خودش را درون کانال صعودی، حفظ کرده است. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

قیمت در حال حاضر بر روی حمایت 2177 بازی میکند. در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی این ناحیه میتوانیم شاهد صعود و در صورت شکست این ناحیه، میتوانیم با روند نزولی همراه شویم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/R6UMYwEB/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1402/12/19

طلا در هفته گذشته روند صعودی خوبی داشت و با بسته شدن بازار موفق به تثبیت کندل در بالای مقاومت 2130 یا ATH خود شد. برای شما در این تحلیل نمودار را بار دیگر بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

با باز شدن بازار میتوانیم ادامه روند صعودی را شاهد باشیم. همچنین حمایت های 2130 و حمایت خطی مشخص شده، اهمیت بسیار بالایی برای همراهی با روند صعودی بعد از اصلاح را دارند.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/azoi7NWw/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1402/12/17

دوستان طلا نیز ATH خودش را شکست داد و در نزدیکی این مقاومت درون یک رنج باکس بین دو محدوده 2151 و 2161 بازی میکند. باید در نظر داشته باشیم در این ناحیه کمی ریسک معاملات بالا میباشد.

از همین جهت حتما باید دید دو طرفه داشته باشیم و با تاییدیه، طلا را همراهی کنیم. برای روند صعودی از شکست مقاومت 2164 و برای روند نزولی میتوانیم از شکست حمایت 2151 استفاده کنیم.

تحلیل انس جهانی طلا

https://www.tradingview.com/x/XHCPP2xO/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1402/12/15

تحلیل انس جهانی طلا

دوستان همینطور که در تحلیل قبل انتظار داشتیم با شکست مقاومت استاتیک، روند صعودی شاخص ایجاد شد. در حال حاضر این روند صعودی پا بر جا میباشد و تا ATH قیمت فاصله زیادی نداریم.

همچنین باید در نظر داشت که تا ATH مقاومت خاصی نیز وجود ندارد و به دلیل نقدینگی زیادی که در پشت آن وجود دارد میتوانیم ادامه روند را شاهد باشیم.

https://www.tradingview.com/x/VOSvlx8C/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1402/12/14

تحلیل انس جهانی طلا

همینطور که در عکس فوق مشاهده میکنید با باز شدن بازار میبینیم که همچنان قدرت روند صعودی پا برجا میباشد. اما باز هم باید با تاییدیه و دید دو طرفه وارد پوزیشن شویم. برای شما در این تحلیل محدوده ها را آپدیت کردیم.

میشود در نظر داشت، میتوانیم با شکست مقاومت 2088 وارد پوزیشن لانگ و در صورت تاییدیه کندل استیک نزولی زیر این ناحیه وارد پوزیشن شورت میشویم.

https://www.tradingview.com/x/JOK1hrEj/

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1402/12/9

تحلیل انس جهانی طلا

همینطور که در تحلیل قبل انتظار داشتیم روند نزولی تا حمایت 2025 شکل گرفت. از این رو برای شما محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم. میتوان در نظر داشت که مومنتوم روند نزولی هنوز از دست نرفته است.

از این رو در صورت شکست حمایت 2025 یا پولبک زیر مقاومت 2028، میتوانیم با روند نزولی همراه شویم.

https://www.tradingview.com/x/8G2Hj4Mz/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1402/12/8

تحلیل انس جهانی طلا

همینطور که انتظار داشتیم با روند نزولی شاخص دلار، روند صعودی انس طلا ایجاد شد و مقاومت 2036 شکسته شد. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط را بار دیگر آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت بعد از این روند صعودی ، شاخص وارد موج اصلاحی شده است. از این رو میتوان با تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی حمایت 2036، شاهد پولبک شاخص باشیم و با روند صعودی همراه شویم.

https://www.tradingview.com/x/VtYCMcwm/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1402/12/5

تحلیل انس جهانی طلا

در عکس فوق مشاهده میکنید که انس جهانی، قبل از بسته شدن بازار، از فشردگی با کندل اسپایک خارج شده و خودش را به مقاومت 2045 رسانده است. از این رو برای شما نمودار را بار دیگر بررسی و آپدیت کردیم.

میتوان در نظر داشت بعد از باز شدن بازار در صورت تاییدیه کندل استیک نزولی زیر این مقاومت یا بازگشت کندل، زیر حمایت 2031، میتوانیم شاهد روند نزولی شاخص باشیم.

https://www.tradingview.com/x/ln4yTlY5/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل انس جهانی طلا امشب 1402/12/3

تحلیل انس جهانی طلا

همینطور که در عکس فوق مشاهده میکنید شاخص با اخبار امروز روند نزولی خود را سر گرفته و خودش را به کف چهار ساعته رسانده است. میتوان مشاهده کرد که شاخص توانایی شکست کف را ندارد.

از این رو میتوان روند صعودی را تا مقاومت 2034 و حتی سقف کانال شاهد باشیم. شما عزیزان میتوانید در تایم فریم های پایین تر روند را همراهی کنید.

https://www.tradingview.com/x/YPujxsI6/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1402/12/2

تحلیل انس جهانی طلا

همینطور که در عکس فوق مشاهده میکنید قیمت با روند صعودی خود درون یک کانال صعودی قرار گرفته و خودش را به مقاومت بسیار مهمی در ناحیه 2031 رسانده است. برای شما در این تحلیل تمامی محدوده ها و خطوط را آپدیت کردیم.

باید در نظر داشت که قیمت در زیر ناحیه مهمی قرار دارد و باید در این ناحیه دید دو طرفه داشته باشیم. در صورت نزول شاخص زیر خط سبز رنگ پوزیشن شورت و در صورت شکست مقاومت وارد پوزیشن لانگ میشویم.

https://www.tradingview.com/x/jBEEqxNT/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1402/12/1

در تحلیل امروز مشاهده کردیم که قیمت با لگ نزولی شارپ در زمان خبر، خودش را به حمایت 1986 رسانده و از آن ناحیه با روند اصلاحی، بیش از 70 در صد این روند را پس گرفته است. از این رو بار دیگر برای شما نمودار را بررسی و محدوده و خطوط آن را آپدیت کردیم.

در تایم چهار ساعته نیز مشاهده کردیم که لگ اصلاحی قبل به پایان رسیده و کندل چهار ساعته سقف اخیر را شکسته است. از این رو میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی تا مقاومت 2031 باشیم و در صورت شکست آن میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید.


تحلیل انس جهانی طلا امروز 1402/11/29

تحلیل انس جهانی طلا

همینطور که در تحلیل فوق میبینید کندل ها درون یک کانال صعودی قرار دارند. برای شما در این تحلیل محدوده ها و خطوط جدیدی را بر روی شاخص رسم کردیم. میتوان در نظر داشت که پس از باز شدن بازار در صورت شکست سقف کانال، میتوانیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم.

لازم به ذکر است که محدوده 1975 اوردر بلاک صعودی در تایم چهار ساعته میباشد و اهمیت بسیار زیادی دارد. میتوان در صورت برخورد کندل ها به آن شاهد واکنش صعودی باشیم.

https://www.tradingview.com/x/ORKdKQ4F/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.

مشاهده نظرات کاربران

5/5 - (2 امتیاز)

8 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00